Comisions BCL

Comisions de treball

Gestió d’infraestructures i Serveis de transport

La Comissió de Gestió d’Infraestructures i Serveis de Transport posa el focus en impulsar i donar seguiment a una sèrie d’actuacions clau per a la futura competitivitat del sector logístic de Catalunya. Concretament, aconseguir una dotació adequada d’infraestructures i serveis de transport per generar nova activitat econòmica i incrementar la productivitat de les empreses.

Entre altres actuacions, aquesta Comissió ha elaborat un Decàleg d’Infraestructures prioritàries i està fent un seguiment del PDU Metropolità. Així mateix, posarà en marxa altres accions relacionades amb la descarbonització i la digitalització del sector del transport terrestre de mercaderies, la Formació Professional per a conductors, les estratègies a seguir en la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) i la potenciació del transport multimodal a través de les autopistes ferroviàries.

Formació i Ocupació

La Comissió de Formació i Ocupació té com a objectiu facilitar l’accés integrat a tota la informació per al sector empresarial de la logística demandant d’ocupació. Per això, està treballant per concentrar en una única plataforma digital tota la informació relacionada amb la formació professional per posar en contacte les empreses del sector logístic (demanda d’ocupació) amb el món educatiu i les administracions implicades (oferta).

Altres accions que aquesta comissió està desplegant juntament amb altres entitats són: el desenvolupament de nous mòduls formatius de FP, un de Conductors i un altre de FP Dual en Logística i Noves Tecnologies; la posada en marxa d’una borsa de treball del sector logístic a Catalunya i d’un Observatori de treball en logística.

Logistics Green Deal

Logistics Green Deal té com a objectiu aconseguir la decarbonització del sistema logístic a Catalunya. Per això, compta amb la implicació, tant de la iniciativa pública com de la privada, dels sectors logístic, transport, industrial, energia, medi ambient o automoció, entre d’altres.

La finalitat de Logistics Green Deal és desenvolupar un sistema logístic més sostenible des del punt de vista ambiental, aconseguint ser un referent internacional, i reduir les emissions contaminants generades per l’activitat logística en benefici de les persones i la societat.

Logistics Innovation Hub

Logistics Innovation Hub és la Comissió de Treball que impulsa el desenvolupament d’un sistema logístic innovador i tecnològicament avançat perquè sigui un dels més competitius i sostenibles a nivell internacional. El seu objectiu és facilitar el camí de les empreses cap a la transformació tecnològica i l’agilització dels processos d’innovació dins les organitzacions, creant un espai per al desenvolupament de solucions i eines innovadores i col·laboratives.

Per això, s’han activat dos grups de treball dedicats a impulsar, d’una banda, un ecosistema innovador de startups relacionades amb la logística i, de l’altra, les millors pràctiques i projectes subvencionables per afavorir la digitalització de la cadena de subministrament i la integració de noves tecnologies al sector, a més de desenvolupar projectes d’innovació publico-privats.

Aquest espai dedicat a la innovació serveix perquè la comunitat logística, a més d’accedir a instruments d’innovació, pugui captar i retenir el talent professional i humà, indispensable per al futur de qualsevol organització.

Promoció econòmica

La Comissió de treball de Promoció econòmica té per objectiu facilitar la inversió privada nacional i estrangera en el sistema logístic i industrial. Per això, estimula la coordinació dels organismes públics de promoció econòmica.

També elabora el decàleg d’oportunitats del sector logístic per al territori, document que serveix perquè les administracions públiques de diferents municipis posin en valor l’aportació que la logística imprimeix a l’economia d’un territori. Així mateix, aquesta Comissió elabora altres documents de reflexió sobre l’economia blava.

ODS

La Comissió ODS promociona els Objectius de Desenvolupament Sostenible i les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa a les organitzacions públiques i privades del sector logístic, donant suport a programes de formació en aquests àmbits, identificant les millors pràctiques i participant en projectes concrets com l’Observatori ODS de Cimalsa, el Consell de la Dona de la Zona Franca de Barcelona o el Banc dels Aliments.

A més, aquesta Comissió duu a terme una enquesta sectorial sobre ODS i RSC perquè les petites i mitjanes empreses del sector puguin progressar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Carga aèria i Seguretat logística

La Comissió de Càrrega aèria i Seguretat logística treballa de manera permanent en la dinamització del sector, involucrant tots els membres de la cadena logística. Per això, duu a terme jornades i sessions en línia sobre temes de seguretat en instal·lacions i ciberseguretat, transport de mercaderies perilloses, conflictes legals o transport a temperatura controlada, entre d’altres.

Així mateix, treballa en projectes de millora relacionats amb la digitalització, la plataforma Aena Cargo i la dinamització de la certificació CEIV Pharma. A més, elabora mensualment les estadístiques de càrrega aèria de Barcelona i l’Observatori anual de càrrega aèria i manté una estreta cooperació amb el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona.

Sòl logístic

El principal objectiu d’aquesta Comissió és accelerar el desenvolupament de sòl logístic a Catalunya, difonent el coneixement dels efectes econòmics positius sobre el territori de les plataformes logístiques i les activitats associades, especialment entre les administracions locals.

A més, promou la participació activa dels agents econòmics vinculats a la gestió de sòl logístic en la planificació sectorial metropolitana (PDUM i PMMU), amb la finalitat d’acompanyar la implantació de nous centres logístics.

Grups de treball

Eficiència energètica y Economia circular

El grup de treball d’Eficiència energètica i Economia circular té com a missió principal aconseguir un estalvi energètic a naus, oficines i centres logístics

Per això, potencia les tecnologies que permeten reduir el consum d’energia i, a més, promociona auditories energètiques perquè les empreses puguin reduir els costos associats.

Aquest grup de treball, on participen els sectors logístic, públic, energètic i medi ambient, també dóna suport a la posada en marxa de projectes d’economia circular i col·laborativa.

Mobilitat Sostenible i Última milla

El grup de treball de Mobilitat sostenible i Última milla està enfocat a aconseguir una reducció de l’impacte ambiental de la mobilitat de les mercaderies.

Per això, promou l’ús de carburants alternatius, com ara el gas, l’hidrogen o l’electricitat procedent de fonts renovables.

Altres línies d’acció són aconseguir reduir els transports en buit i optimitzar l’última milla a través de la renovació de les flotes de vehicles de transport, o la digitalització de les zones de càrrega i descàrrega.

Un altre objectiu és potenciar la intermodalitat en el transport de mercaderies i augmentar l’ús del ferrocarril.

En aquest grup de treball hi participen empreses i entitats, públiques i privades, dels sectors logístic, automoció i medi ambient.

Energies sostenibles

El grup de treball d’Energies sostenibles centra el seu objectiu a desenvolupar iniciatives que utilitzen les energies solar i eòlica, a més d’altres fonts renovables com l’hidrogen.

Les principals accions estan encaminades a promoure la renovació de les cobertes i els sostres de les naus logístiques, així com expandir els punts de recàrrega elèctrica i crear comunitats energètiques vinculades a aquestes energies sostenibles.

Per això, en aquest grup de treball hi participen promotors d’energia, tant públics com privats, així com diferents administracions públiques.

Projectes en marxa