La ZAL del Port de Barcelona se certifica en gestió mediambiental

CILSA, organisme que gestiona la ZAL del Port de Barcelona, ha rebut el certificat del Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001: 2004 que concedeix Bureau Veritas Certification, gràcies al compliment dels màxims estàndards mediambientals en la gestió de la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Barcelona, per al manteniment i conservació dels espais comuns.

L’eix del projecte per aconseguir la certificació s’ha basat en el disseny de la política ambiental de la ZAL del Port de Barcelona, que recull els compromisos i objectius de la companyia, que fins aquest moment exercia voluntàriament des dels inicis d’aquest desenvolupament logístic, promovent les bones pràctiques i una gestió ètica, i mantenint-se com a referent gràcies a ser pioners en aquest sentit.

El certificat acredita que la ZAL del Port de Barcelona, compleix amb els requisits que estableix la Norma ISO 14001 i que ha implantat un sistema de gestió ambiental que ajuda a prevenir els impactes ambientals, minimitzar el consum d’energies no renovables i promoure l’ús de les millors tecnologies disponibles.

Destaquen en aquest sistema de millora mediambiental, aspectes tan rellevants com l’optimització dels residus, la minimització d’impactes ambientals d’activitats i instal·lacions, la investigació dels incidents ambientals que es produeixin o la resposta davant d’emergències ambientals i les ultimes mesures establertes com és la substitució de l’enllumenat públic de la ZAL per enllumenat LED, fet que permet un estalvi energètic substancial fent un ús eficient de l’energia, a més que atenua en gran manera les emissions de CO2.

Alfonso Martínez, director general de CILSA, ha assenyalat que “la certificació d’acord amb la norma ISO 14001 permet a la ZAL posicionar-se com a referent en la gestió ambiental i la sostenibilitat entre les diferents plataformes logístiques existents a Espanya.

A la fotografia, part de l’equip de CILSA que ha gestionat la consecució de la certificació; d’esquerra a dreta: Javier Díaz, responsable d’explotació i infraestructures; Anabel Criado, Departament tècnic; Carlos Carrasco, responsable de seguretat i medi ambient; i Mónica Gómez, Departament organització i serveis generals.

Fecha del Taller: