La internacionalització del sistema logístic català

Durant els anys més difícils de la darrera crisi econòmica el sector logístic català ha destacat pel seu dinamisme. Els grans operadors multinacionals que encara no tenien presència al nostre país s’han instal·lat a Catalunya, conscients del paper que ha de jugar al mapa logístic mundial. Al mateix temps, els operadors locals, fruit de la seva pròpia cultura empresarial i per tal de donar servei a una indústria cada cop més internacionalitzada, han incrementat notablement la seva presència en un mercat logístic plenament globalitzat.

Catalunya, l’economia més internacionalitzada de l’Estat espanyol i una de les més dinàmiques d’Europa, té avui un sector logístic potent, d’escala global i capaç de donar els serveis eficients i de qualitat que requereix l’actual procés d’obertura de la seva economia.

BCL ha estat analitzant aquest procés, definint les febleses i fortaleses del nostre sistema logístic, proposant solucions a les mancances actuals i endegant iniciatives que l’ajudin a afrontar el futur amb èxit.

L’Agenda Logística 2020, el document de síntesi de l’associació, especifica les accions prioritàries –sistèmiques i infraestructurals– que han de potenciar la competitivitat del sistema logístic català. El desenvolupament del Corredor Mediterrani, més llibertat de gestió per als ports, aeroports i xarxa ferroviària i una gestió orientada al client són algunes de les seves propostes.

Així mateix, des de BCL seguim posant l’accent en els temes que determinaran el desenvolupament del sector a curt i mitjà termini: la sostenibilitat del sistema logístic català és una de les nostres prioritats (conscients que l’increment de l’activitat augmentarà la pressió d’institucions i ciutadans per a minimitzar el seu impacte mediambiental) i aconseguir una resposta eficient i competitiva del sector als reptes que el creixement accelerat de l’e-commerce i la distribució urbana estan plantejant ja ara.

BCL s’ha marcat com un dels principals objectius per als propers anys seguir apostant per la internacionalització del nostre sistema logístic per tal d’aportar la màxima competitivitat al teixit industrial català, augmentar el grau d’obertura de l’economia i generar valor per a la societat.

Sixte Cambra

President del Port de Barcelona i de Barcelona-Catalunya Centre Logístic

Fecha del Taller: