El Port de Barcelona aposta pel gas natural liquat com a combustible

Recentment s’ha celebrat la Jornada “El Port de Barcelona i la seva aposta pel gas natural com a combustible per a la mobilitat”, en la que es va analitzar la importància i beneficis de la implantació del gas natural liquat (GNL) per a maquinària i transport terrestre i marítim en l’àmbit portuari. Les regulacions cada vegada més estrictes en relació a les emissions de gasos i partícules i la voluntat de millora de la qualitat de l’aire dels entorns portuaris han propiciat que el gas natural comenci a considerar-se com a alternativa real als combustibles convencionals derivats del petroli per a la propulsió de vaixells, camions de transport de mercaderies i maquinària de terminal. El canvi de combustible s’ha començat a produir a nivell mundial i els ports, a més, són nodes ideals per al desenvolupament d’aquest canvi, perquè en aquests conflueixen les cadenes logístiques amb diversos modes de transport.

El Port de Barcelona fa molts anys que treballa per limitar els seus impactes ambientals a l’entorn. Fruit d’això és el nou Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona, que s’aprovarà properament. Segons els estudis realitzats, la contribució de les emissions portuàries en la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona està al voltant del 7% o 8%; i es treballa per reduir-la encara més.

El canvi de combustible també pot tenir com a benefici la millora de la competitivitat del transport a causa del menor preu del gas natural respecte dels combustibles derivats del petroli; un benefici que repercuteix i té influència en la indústria i altres activitats de serveis. I un altre avantatge del canvi és la capacitat per atraure tràfics de companyies navilieres i armadors que tinguin flota amb gas, ja que no tots els ports podran disposar d’instal·lacions de subministrament competitives i amb volum.

El paper que assumeix el Port de Barcelona en favor d’una ràpida implantació del gas natural com a combustible en els seus espais és, per tant, doble: d’una banda està el seu desenvolupament com a port preparat per subministrar gas a vaixells i vehicles de transport de mercaderies (camions i maquinària de terminal); i d’altra, la promoció d’aquest producte com a combustible alternatiu, tot liderant i donant suport a iniciatives dels operadors portuaris que aposten per la nova tecnologia en les primeres fases del canvi. I en ambdós papers la col·laboració amb Enagás i les companyies comercialitzadores de gas és fonamental.

Pel que fa al rol com a subministrador, destaca que des del 1969 al Port de Barcelona hi ha ubicada una planta d’Enagás, la més antiga d’Europa en funcionament, amb una capacitat d’emmagatzematge de 840.000 m3. Molts pocs ports a Europa i al món disposen avui dia d’instal·lacions per a gas natural liquat, de manera que això els situa en avantatge competitiu, com és el cas de Barcelona. Per tal de subministrar a vaixells, les empreses Enagás i Suardiaz tenen previstos projectes per braços de càrrega i tancs que permetin servir grans volums. Pel que fa al subministrament de camions, el port barceloní està en converses avançades per poder disposar d’una estació de subministrament de gas natural.

Diverses iniciatives i bonificació de taxes

Actualment, diversos operadors del Port dissenyen i executen iniciatives i projectes pilot que han de contribuir a fer veure les bondats d’aquest producte com a combustible de propulsió i la seva factibilitat tècnica. El Port de Barcelona està convençut que a mig i llarg termini el gas natural serà un combustible prioritari en la propulsió de vaixells i de camions, que podria assolir fins a una quota del 20% el 2030 per a determinats segments de mobilitat.

Entre les actuacions empreses i previstes pel Port per promoure aquest ús, destaquen les següents:

  • Conveni amb Gas Natural Fenosa signat el gener de 2014 per promocionar el GNL com a combustible de mobilitat a l’entorn portuari, per vehicles de transport terrestre i marítim.
  • Imminent signatura d’un conveni amb Enagas per desenvolupar les instal·lacions i infraestructures necessàries per subministrar GNL als vaixells.
  • Estudi encarregat pel Port i Enagas a l’Institut Cerdà sobre l’estratègia per a la promoció del GNL en els diferents segments de mobilitat portuaris, els resultats de la qual es presenten en el transcurs de la jornada d’avui.
  • Suport a iniciatives de gasificació de diversos operadors portuaris: les terminals BEST i TCB, Suardiaz, Balèaria-Gas Natural Fenosa, UTE-Remolcadors.
  • Implantació des del 2014 d’una bonificació del 40% sobre les taxes als vaixells, per a aquells que disposin de motors principals o auxiliars que funcionen amb GNL en aproximació, maniobres o durant l’estada. Aquesta bonificació se suma a la que estableix per llei Puertos del Estado per a tot el sistema portuari espanyol i que des del 2015 és del 50% de la taxa.

La presentació de la sessió va anar a càrrec del director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i va comptar també amb la participació de representants de l’Institut Cerdà i les empreses Enagás, Gas Natural Fenosa, Suardiaz, Idiada i UTE Remolcadores.

Fecha del Taller: