Logística: creixement, internacionalització i sostenibilitat

L’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic ha estat des dels seus orígens, el 1994, un fòrum on els diferents actors de la logística catalana han debatut, reflexionat i realitzat propostes de millora pel sector del transport i la logística.

Avui, amb un centenar de socis pertanyents als àmbits públic i privat, BCL s´ha consolidat com l’organització que representa, de manera qualificada, àmplia i tranversal, les empreses, institucions i professionals que constitueixen el sistema logístic català. Aquest reconeixement s’ha aconseguit gràcies a la tasca constant que s’ha realitzat des de l’associació, analitzant les febleses i les fortaleses de la logística i el transport a Catalunya i proposant solucions per a les diferents necessitats del sector.

L’Agenda Logística 2020 és el document de síntesi sobre el qual treballa BCL. Parteix d’una visió àmplia del sistema logístic català, recollint els estudis ja realitzats i posant en valor el coneixement i visió dels socis de l’associació per a proposar accions prioritàries que ajudin a potenciar la competitivitat i internacionalització del sector logístic i, amb ell, del conjunt dels sectors industrial, productiu i comercial de Catalunya.

Ara endeguem un procés de reflexió sobre aquesta Agenda per adaptar-la als reptes i necessitats actuals amb l’objectiu que tingui una visió utilitarista que permeti la priorització de les polítiques públiques i proposi eixos estratègics per a millorar la competitivitat, eficiència i qualitat de tot el sector.

Entre les actuacions que BCL proposa pels propers anys a les administracions cal destacar l’execució de les infraestructures necessàries per a mantenir el creixement del sector logístic i facilitar el seu procés d’internacionalització. Hem de vetllar perquè les grans infraestructures encara pendents –Corredor Mediterrani, nous accessos viaris i ferroviaris als ports, millora de la xarxa ferroviària, etc.– es projectin i construeixin amb capacitat suficient i dimensionades a les necessitats futures del país. Per a nosaltres, el compliment del calendari d’infraestructures és important, però ho és tant o més aconseguir-ne una gestió eficient, orientada a la demanda i que faciliti el creixement del radi d’acció de les empreses logístiques catalanes, avançant cap a un model de transport basat en una comodalitat real. Com deia abans, necessitem unes infraestructures que ajudin a millorar la competitivitat de les nostres empreses en costos i serveis.

Respecte a les empreses, proposem diferents línies d’acció a curt termini: fomentar la qualitat, eficiència i transparència dels serveis administratius i físics de la cadena logística; potenciar les accions de comercialització i difusió internacional; incorporar les tecnologies i l’eficiència energètica, especialment en el transport terrestre; consolidar una oferta 24hx7, etc. Creiem que s’ha d’impulsar la presència internacional de les empreses logístiques catalanes al mateix temps que es facilita la implantació al nostre país de centres de decisió, planificació i gestió de cadenes logístiques globals com eines per aconseguir un major grau d’obertura de la nostra economia.

La sostenibilitat del sistema logístic català és una de les prioritats de l’associació. El creixement del sector i l’aparició de nova activitat logística generarà una més gran pressió de les institucions –locals, estatals i de la Unió Europea– i dels ciutadans per a minimitzar el seu impacte mediambiental. El sector logístic ha d’apostar per un model que redueixi la seva petjada de carboni, gràcies a un ús més eficient dels recursos actuals i per un canvi cap a energies més netes, com són el gas natural i l’electricitat.

BCL està posant en marxa dues noves iniciatives per a potenciar la tasca de l’associació, posicionant Catalunya com a referent logístic internacional alhora que ampliem el nostre coneixement del sector. Per una banda, estem endegant un grup de reflexió sobre les tendències i evolució de la logística a llarg termini. Aquest think tank aplegarà a professionals provinents de diferents àmbits industrials i logístics amb l’objectiu d’aportar una visió global i sistèmica del sector amb l’objectiu d’identificar canvis i avançar-se a la seva evolució en els propers anys.

La Xarxa de Plataformes Logístiques de la Mediterrània és l’altra iniciativa que estem impulsant. Volem posar en relació les comunitats empresarials dels nodes logístics del nord i del sud de la Mediterrània per a adoptar estratègies compartides que consolidin la regió com un espai logístic de referència global. Aquesta xarxa, amb seu a Barcelona, fomentarà el desenvolupament de serveis logístics integrats que generin sinèrgies i reforcin la competitivitat de les diferents plataformes logístiques. També impulsarà polítiques d’eficiència i de sostenibilitat i vol facilitar la interlocució entre les comunitats logístiques i les administracions amb l’objectiu que aquestes darreres s’impliquin en la competitivitat i el creixement del sector.

Els diferents objectius que BCL s’ha marcat pels propers anys no seran possibles si no aconseguim que tots les sectors relacionats amb la logística a Catalunya s’impliquin d’una manera o altra en l’associació, especialment les organitzacions representatives de la demanda, els usuaris finals dels serveis logístics. Treballarem per reforçar les taules de diàleg público privades i les interinstitucionals, potenciant també les activitats participatives i d’anàlisi que es desenvolupen dins dels comitès: demanda; infraestructures i transport; formació, tecnologia i RSC; càrrega aèria; mercaderies perilloses; ferrocarril i internacionalització. En el mateix sentit, volem estendre les activitats de l’organització a tot el territori català per fer arribar el debat allí on hi ha activitat industrial i logística.

Des de BCL demano a tots els actors de la logística a Catalunya –empreses petites i grans, professionals, usuaris i institucions– que s’impliquin activament en la nostra associació, i els convido a que prenguin consciència de com n’és d’important treballar plegats per a tirar endavant els importants reptes actuals del sector.

 

Sixte Cambra

President de BCL

President del Port de Barcelona

Fecha del Taller: