L’economia catalana, en marxa

L’economia catalana ha registrat l’any 2015 un creixement del 3,2% anual, més del doble del registrat l’any 2014. Ara bé, estem en uns nivells tan elevats de creixement que és normal que les taxes de variació trimestrals es vagin moderant lleugerament.

Els “vents de cua” estan jugant un paper impulsor de l’activitat econòmica cada vegada més important, especialment el preu del petroli. Per això, el quart trimestre ha acabat amb un comportament més positiu del que havíem previst. En termes interanuals, el creixement del PIB l’últim trimestre de 2015 s’hauria situat en el 3,7%, per segon trimestre consecutiu. Des del segon trimestre de 2006 no s’assolia una xifra de creixement tan elevada a Catalunya.

El bon comportament de l’economia catalana s’està reflectint en el mercat de treball, que ha millorat la seva evolució en el quart trimestre. El nombre d’afiliats ha passat de créixer un 3,1% el tercer trimestre a un 3,7% el quart. A més, Catalunya està creant ocupació a major ritme que el conjunt d’Espanya. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha crescut un 3,5% l’any 2015 —el creixement més alt des de l’any 2006—, i ha superat en tres dècimes l’augment registrat pel conjunt d’Espanya, que ha estat del 3,2%.

En aquest context, cinc són els aspectes clau que determinen l’evolució de la nostra conjuntura econòmica:

  • El consum està sent el motor de la recuperació

El 2015 tancarà amb un creixement de les vendes minoristes superior al 3%, que superarà en més d’un punt el registrat l’any 2014, que va ser el primer any positiu des de l’inici de la crisi. Durant tot l’any, el perfil d’evolució de les vendes ha estat ascendent i ha culminat amb una bona campanya comercial de Nadal. Segons l’enquesta de clima empresarial, l’evolució de la marxa dels negocis al comerç el quart trimestre del 2015 ha estat positiva per primera vegada des de l’inici de la crisi, confirmant així els bons resultats de les vendes al Nadal.

  • Tant la indústria com la inversió en béns d’equipament milloren gradualment

L’indicador de producció industrial presenta una evolució alcista al llarg de l’any, amb un creixement acumulat del 2,4% fins al novembre, molt en línia amb l’augment de les afiliacions que s’ha produït en aquest sector l’any 2015. D’altra banda, els indicadors avançats d’inversió, com són la matriculació de vehicles industrials o les importacions de béns de capital, mostren un elevat dinamisme a finals de 2015, fet que ens permet ser optimistes respecte a l’evolució de la inversió industrial el 2016.

  • El sector de la construcció mostra una represa de l’activitat en habitatge i un descens en obra pública

El nombre d’habitatges en construcció entre gener i octubre és un 24% superior a la del mateix període de l’any anterior. Tanmateix, veiem que les taxes de variació s’estan moderant paulatinament, tot i ser encara molt elevades. D’altra banda, el sector públic mostra una caiguda de la licitació del 29% en el que portem d’any. La construcció és el sector que més creix el 2015, però malgrat les taxes de variació puguin ser molt elevades, la seva contribució al creixement global serà limitat perquè el pes del sector en l’economia catalana ha caigut fins al 5%.

  • El sector turístic assoleix un nou rècord el 2015, no només perquè augmenta el nombre de turistes estrangers sinó perquè la despesa turística es manté en màxims

El nombre de turistes estrangers a Catalunya pràcticament assoleix els 14 milions en el període gener-setembre. Aquesta xifra és un 3,4% superior a la de l’any anterior, per tant, se supera el màxim històric assolit el 2014. Però el que és més important, la despesa que realitzen els turistes també es manté en màxims històrics. La despesa mitjana per turista és de 121 euros/dia, una xifra que es manté força estable els últims quatre anys, però que és un 33% superior a la d’abans de la crisi.

  • Les exportacions estan creixent a bon ritme a Catalunya, fins i tot més que al conjunt de l’Estat

L’exportació de béns ha registrat un increment acumulat del 6% fins al novembre, superior al 4,3% de les exportacions espanyoles. D’altra banda, les importacions de béns creixen per sota de les exportacions —un 5,7%— degut a que la caiguda del preu del petroli ha rebaixat el valor monetari de les importacions. Dues terceres parts del creixement de les exportacions de 2015 s’explica pels mercats de la UE —és a dir, 4 dels 6 punts percentuals. Cal recordar que la UE concentra el 65% de les nostres exportacions i que aquestes han crescut més que les dirigides fora de la UE. Per tant, la desacceleració de les economies emergents ens afectarà sobretot si hi ha contagi a la UE.

Així doncs, el nostre quadre de previsions macroeconòmiques per al 2016 assenyala que la recuperació continuarà assentant-se sobre la demanda interna, i especialment sobre el consum de les famílies. La nostra previsió de creixement per al 2016 la situem en el 2,8%, però no descartem futures revisions a l’alça si el preu del petroli es manté en els nivells actuals.

 

Miquel Valls i Maseda

President

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Fecha del Taller: