La transformació digital de les empresas logístiques

La revolució digital està canviant per complet la manera de fer les coses, no només en el nostre dia a dia personal, sinó també en tots els negocis. La incorporació de les noves tecnologies en totes les àrees de gestió de les empreses ja no es pot considerar com una opció estratègica per a crear diferenciació, innovació i avantatge competitiu davant del mercat sinó, en realitat, una qüestió de supervivència.

Per afrontar aquest repte, el primer factor clau a incorporar és el compromís total de la direcció de l’empresa en la definició, implantació i seguiment del que a la nostra empresa de manteniment informàtic i xarxes [http://www.tic-solutions.com/] anomenem un Pla Personalitzat de Transformació Digital. Aquest pla consisteix, en essència, en la incorporació d’eines tecnològiques que modifiquen els processos de l’empresa per aconseguir una transformació real de l’organització i del negoci.

Perquè cada empresa és diferent, aquest pla ha de ser personalitzat, especialment en la fase de definició i priorització d’objectius i, posteriorment, també en el seguiment de la seva implantació. Escometre la transformació digital sense tenir això en compte comporta riscos i disfuncions de coordinació que poden comprometre el procés de digitalització amb retards i, en el pitjor dels casos, a haver de replantejar ex novo. A TIC Solutions [http://www.tic-solutions.com/] hem desenvolupat una metodologia orientada a les empreses de mida mitjana, majoritàries en el nostre entorn, per desenvolupar les següents fases d’implantació:

Implantació de les aplicacions informàtiques en el cloud

Un cop escollit un entorn Cloud amb suficients garanties, la migració de les aplicacions des del servidor local ofereix l’oportunitat d’analitzar les seves prestacions, introduint aquelles modificacions que faltin, arribant, en alguns casos, a replantejar-les d’arrel i incorporant algun dels programaris estàndard existents en el mercat.

Ús intensiu d’aplicacions estàndard de col·laboració i de mobilitat

La nostra recomanació és l’adopció de Microsoft 365, aplicació mitjançant la qual es poden executar de forma integral i col·laborativa tots els components de l’Office 365 (Outlook, Excel, Skype…), de manera que es potencia el treball en grup i s’accelera el procés de presa de decisions.

Una altra funció especialment brillant de Microsoft 365 és el teletreball. Amb els components de l’Office instal·lats als dispositius mòbils, els empleats que ho requereixin poden treballar amb les mateixes eines dins i fora de l’espai professional i mantenen la informació totalment sincronitzada entre els dispositius i els servidors centrals.

Seguretat de la informació

És important saber que en introduir les oportunitats derivades d’aquestes noves tecnologies, les empreses incorren automàticament en nous riscos. És per això que, en paral·lel, cal introduir un Pla de Seguretat que garanteixi un estàndard òptim i asseguri la integritat de les dades de l’empresa. Així no només se la protegeix dels riscos de pèrdues d’informació per accidents, robatoris o atacs de malware, sinó que, al mateix temps, es dóna compliment de les noves regulacions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Gestió i manteniment d’actius

La monitorització remota dels actius connectats per mitjà de l’Internet of Things (IOT) permet tenir una completa visibilitat i localització dels equips instal·lats, optimitzant les tasques de manteniment i evitant interrupcions de servei.

Entre els avantatges d’aquesta instal·lació hi ha la reducció de costos de manteniment, la possibilitat d’intervenir anticipadament per alerta en paràmetres de seguiment, la reducció de temps de parada d’equips i la possibilitat d’intervenir remotament en alguns casos. Totes elles garanteixen un interessant retorn de la inversió (ROI) que justifica la despesa de la seva implantació.

Els avantatges de l’aplicació d’aquests quatre vectors es poden resumir en:

  • Contractació de programari en Cloud i espai de servidors via subscripció. Sota el concepte: tant consumeixes – tant pagues. Al que s’afegeix, a més, que la tecnologia sempre està actualitzada.
  • Implantació i migració planificada, modular i escalonada.
  • Afavoreix la mobilitat i ubiqüitat dels usuaris, així com el treball en equip.
  • Major control de la seguretat.

Partint dels objectius marcats per la Direcció de l’empresa, i una vegada efectuat l’anàlisi de la situació digital de partida de cada àrea, cal definir un pla d’actuació que normalment té caràcter plurianual. És aconsellable aquí combinar la implantació conjunta d’aplicacions a curt termini amb altres de més llarg recorregut. S’aconsegueix així una millor motivació i involucració dels equips d’usuaris en comprovar que es poden aconseguir beneficis amb aquest procés.

Gràcies a l’aplicació d’aquesta metodologia, a TIC Solutions hem aconseguit desenvolupar un procés de transformació digital adequat a cada empresa, atenent als seus objectius i en el marc de les seves possibilitats tant financeres com d’adaptació al canvi. Perquè la transformació digital no és ja un horitzó, sinó part del nostre present, a què esperes per planificar-la?

Josep Hernán

TIC Solutions

Fecha del Taller: