6 de cada 10 establiments industrials de Catalunya han tingut dificultats per disposar d’aprovisionaments al quart trimestre del 2021

El 57,4% dels establiments industrials de Catalunya declaren haver tingut dificultats per disposar d’aprovisionaments al quart trimestre del 2021, gairebé el doble que el conjunt d’establiments empresarials (30,4%), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Al sector de la indústria el segueixen el comerç i la construcció (40,7% i 33,7%, respectivament) i per sota de la mitjana catalana hi ha l’hostaleria (28,1%) i la resta de serveis (13,2%).

Gràfic. Percentatge d’establiments empresarials amb dificultats per diposar d’aprovisionaments. Catalunya. 4t trimestre del 2021

El 91,1% dels establiments amb dificultats per disposar d’aprovisionaments s’han vist afectats per aturades o retards en l’aprovisionament de béns o serveis el quart trimestre del 2021. D’aquests, el 40,6% han patit retards o aturades que han afectat entre el 10% i el 25% del valor de les seves compres i, en més d’un terç dels establiments, l’afectació ha estat de fins al 10%.

D’altra banda, el 76,7% dels establiments amb dificultats per disposar d’aprovisionaments s’han vist afectats per l’encariment de béns i serveis. Gairebé la meitat d’aquests establiments han vist incrementat el preu de les compres de productes intermedis, mercaderies o subministraments entre el 10% i el 25%. Una quarta part dels establiments han patit un increment per sobre d’un 25% el darrer any. Els sectors que han vist incrementar més els preus, per sobre del 25%, són l’hostaleria i la indústria amb el 37,8% i el 33,6% dels establiments, respectivament.

La principal mesura adoptada o a adoptar pels establiments per afrontar la manca d’aprovisionaments ha estat  assumir pèrdues o menors beneficis (80,1%), mesura que ha afectat especialment els sectors de la indústria i l’hostaleria (82,9% i 89,8%, respectivament). Altres  mesures han estat traslladar l’encariment dels inputs als preus finals (63,7%) i substituir els inputs afectats per altres d’alternatius (49,4%).

El 69,6% dels establiments afectats per la manca d’aprovisionaments preveuen que les restriccions o limitacions milloraran al llarg del 2022, encapçalats pels sectors de l’hostaleria i el comerç amb el 81,7% i 74,5%, respectivament. D’altra banda, destaquen el sector de la resta de serveis i els establiments més petits (menys de 10 ocupats) com els més pessimistes, amb el 38,0% i 35,4%, respectivament, dels establiments que preveuen una millora més enllà del 2022.

El 34,3% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària al quart trimestre del 2021, 2,1 punts més que el trimestre anterior

El 34,3% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària de la covid‑19 al quart trimestre del 2021, fet que suposa un augment per primera vegada des de l’inici de la pandèmia. En concret, ha augmentat 2,1 punts percentuals respecte al trimestre anterior (32,2%); tanmateix, ha disminuït 49,3 punts respecte de l’inici de la crisi sanitària al segon trimestre del 2020 (83,6%).

Gràfic. Evolució dels establimens empresarials afectats per la crisi sanitària. Catalunya. T2/2020-T4/2021

Tots els sectors d’activitat, excepte el comerç, han vist incrementada l’afectació respecte del trimestre anterior. Destaca l’increment de 17,3 punts a l’hostaleria que, alhora,  segueix sent el sector amb la proporció més elevada d’establiments que es declaren afectats per la pandèmia (78,4%). El segueixen, a molta distància, la resta de sectors: resta de serveis (35,8%), comerç (31,3%), indústria (27,0%) i construcció (24,3%).

Tipus d’impactes dels establiments afectats per la covid-19

Els principals impactes que la covid-19 ha causat als establiments afectats en el quart trimestre del 2021 han estat la disminució de la facturació (70,0%); l’augment de la complexitat dels processos per motius de protecció, higiene o prevenció (69,5%); l’impacte sobre l’ocupació (50,4%), i la suspensió d’algunes activitats, com ara les de més risc de contagi (48,8%).

La disminució de la facturació, a més de ser el principal impacte de la covid-19 al quart trimestre del 2021, és el que té un increment més elevat, de 15,0 punts, respecte al trimestre anterior (55,0%). És l’impacte més freqüent en el comerç (71,6%) i en l’hostaleria on l’increment de 36,9 punts respecte del trimestre anterior situa l’afectació en el 96,0%.

En canvi, el principal impacte als sectors de la construcció i la resta de serveis ha estat l’augment de la complexitat dels processos degut a les mesures de protecció, higiene o prevenció (80,5% i 69,8%, respectivament). En el cas de la indústria, l’impacte més freqüent és la dificultat de disposar d’aprovisionaments (70,1%), gairebé el doble que al conjunt de Catalunya (35,6%).

Previsió de recuperació de la facturació

Pel que fa a la previsió de recuperació de la facturació entre els establiments que l’han vist reduïda, el 2,1% ja l’ha recuperat (enfront del 3,3% al tercer trimestre) i el 38,3% creu que la recuperarà en un any o menys (enfront del 32,9% del tercer trimestre).

D’altra banda, un 40,4% dels establiments preveu que trigarà més d’un any a recuperar-la, percentatge que representa una disminució de 7,3 punts en relació amb les previsions del tercer trimestre del 2021 (47,7%). Per últim, un 19,2% dels establiments veuen difícil recuperar el nivell de facturació habitual o directament consideren que no el recuperaran i es veuran abocats a tancar el negoci (enfront del 16,1% del trimestre anterior).

Fecha del Taller: