TES i ATM impulsen estudis i guies amb propostes per millorar la distribució urbana de mercaderies

El Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona col·laboren en l’edició de diverses guies i productes informatius per tal de millorar la distribució urbana de mercaderies, especialment per agilitar les operacions de càrrega i descàrrega. La logística urbana és complexa, atès l’entorn dens de les ciutats, la compatibilitat entre els diversos usos de l’espai públic i la necessitat de facilitar aquesta distribució de mercaderies per mantenir el dinamisme comercial, la restauració i el lleure, evitant desplaçaments en vehicle privat a àrees de consum en zones perifèriques.

És per això que el Departament de TES i l’ATM, en el marc del Pla director de la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona i de la Taula del sector logístic, han impulsat estudis pioners en el sector logístic.

Així, per exemple, han redactat el Llibre blanc de la distribució urbana de mercaderies, que reuneix les millors solucions de planificació i disseny aplicades en altres països. D’altra banda, la Guia pràctica per a la gestió local de la distribució urbana de mercaderies vol ser una ajuda als tècnics i gestors urbans per escollir les idees que millor encaixin en el seu municipi. Per cada mesura, a més, ofereix una proposta de redactat normatiu que els ajuntament poden incorporar directament a les seves ordenances. D’aquesta manera, a més de facilitar la tasca als municipis, contribueix a la homogeïtzació de la normativa. Ambdós treballs es poden descarregar gratuïtament del web de l’ATM.

Treball recent

Un dels aspectes més complexos dins de la distribució urbana de mercaderies són les operacions de càrrega i descàrrega, que es duen a terme en uns horaris condicionats pels mateixos clients i amb requeriments diversos en funció dels productes que s’hagin de lliurar. Aquesta convivència pot ocasionar conflictes amb altres usuaris de l’espai públic, com ara vianants, altres conductors o ciclistes.

Precisament, l’última publicació que han elaborat els dos ens és la Guia de recomanacions bàsiques sobre les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies a nivell local. Aquesta guia aportarà elements de reflexió i recomanacions sobre la morfologia, ubicació, senyalització i control dels punts habilitats per dur a terme aquestes operacions, a fi d’equilibrar l’ús públic i privat de l’espai urbà. Per això, descriu les característiques i principals tipologies de la distribució urbana de mercaderies i les condicions tècniques i operatives en que es realitza la càrrega i descàrrega.

Aquesta guia estarà disponible properament al web de l’ATM, on també es pot trobar el Portal DUMCAT, amb un mapa actualitzat de totes les infraestructures i serveis de la distribució urbana de mercaderies a Catalunya.

Fecha del Taller: