L’economia catalana creix el 2017 un 3,4%

Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, l’any 2017 l’economia catalana va créixer un 3,4%, tot just una dècima menys que el 2016 i el 2015. Així, el creixement del PIB català se situa tres dècimes per sobre del conjunt d’Espanya i supera en un punt el de la mitjana de la zona euro. Els resultats dels darrers tres anys (3,5% el 2015, 3,5% el 2016 i 3,4% el 2017), juntament amb el registrat el 2014 (2,3%), configuren una fase de fort creixement de l’economia catalana.

Des del vessant de l’oferta, els trets més destacats són el fort creixement de la indústria, l’inici de la recuperació de la construcció i la dinàmica positiva dels serveis, impulsats per la reactivació de la resta de l’oferta i per factors de demanda.

En concret, els resultats de l’estimació d’avanç a escala sectorial mostren que el sector industrial va accelerar el seu creixement interanual el quart trimestre fins a un 4,8 %, mentre que en mitjana del 2017 el VAB industrial va créixer un 3,7%. Aquests resultats donen continuïtat als registres molt positius que experimenta el sector industrial els darrers anys. Les agrupacions sectorials on la producció industrial manufacturera mostra un comportament interanual més positiu són les de metal·lúrgia i productes metàl·lics, la d’equips elèctrics, electrònics i òptics, i la de maquinària i equips mecànics. Per quart any consecutiu, el creixement de la indústria continua sent superior a Catalunya que al conjunt de la zona euro.

Acceleració de les exportacions

Les exportacions catalanes han tornat a créixer amb força el 2017, seguint la línia d’acceleració del comerç mundial, tot i que ho fan a taxes més elevades. Les exportacions de béns acumulades fins al novembre augmenten un 8,9% i ja superen les del conjunt de tot l’any 2016. Cal afegir que durant els mesos d’octubre i de novembre el creixement de les exportacions s’ha accelerat (fins al 10,2 % i l’11,8%, respectivament).

Fecha del Taller: