L’economia catalana cada cop més internacionalitzada i amb més empreses exportadores

El Consell de Cambres de Catalunya ha presentat el Pla d’Acció Internacional 2015. Es tracta del pla d’internacionalització de les cambres catalanes, que té com a principals objectius augmentar la base d’empreses exportadores; promocionar els productes catalans; diversificar i consolidar mercats; potenciar el treball en xarxa i aprofitar les sinèrgies entre les cambres, i interrelacionar-se amb altres iniciatives sectorials.

Enguany l’oferta inclou 51 accions a 91 països diferents. El major nombre d’accions es concentren a l’Àfrica-Orient Mitjà, amb 21 accions a 44 països; seguit d’Europa, amb 11 accions a 19 països; Àsia-Oceania, 10 accions a 15 països i, finalment, Amèrica, 10 accions a 13 països.

Durant els darrers quatre anys s’ha produït un augment substancial de la presència de les exportacions catalanes a destins extracomunitaris. Encara que la tendència és favorable a la diversificació de les exportacions de Catalunya, persisteix la dependència de la UE com a destinació principal de les exportacions catalanes.

Per tant, la línia estratègica a seguir durant el 2015 i 2016 del PAI és facilitar l’accés de les pimes catalanes a aquests mercats tercers amb un important potencial econòmic i comercial, i a destinacions on les pimes per si soles tenen més dificultats de penetració.

L’economia catalana ha registrat vuit trimestres consecutius amb un creixement positiu del PIB inter-trimestral i amb una previsió de creixement per al 2015 superior al 2%. Aquesta recuperació es recolza en unes bases sòlides de millora de la competitivitat que es reflecteix en el bon comportament de les exportacions. És destacable el fet que les exportacions catalanes de béns i serveis haurien augmentat més d’un 15% en volum des del 2007, segons estimacions de la Cambra de Barcelona, comportant-se millor que la mitjana de la UEM-18 (13%) i moderadament per sota d’Alemanya. I, especialment, que l’any 2014 ha representat un exercici rècord per a les exportacions de béns que, valorades a preus corrents, haurien crescut més d’un 20% en relació amb el 2007 (segons estimacions de la Cambra de Barcelona), superant en aquest cas tant Alemanya com la mitjana de la zona euro.

Per tant, la internacionalització es consolida com a motor fonamental de la recuperació econòmica a Catalunya. En aquest sentit, cal destacar el fet que les exportacions catalanes estan cada vegada més diversificades per destins: les dirigides fora de la UE han augmentat 9,4 punts percentuals, des del 26,3% el 2000 al 35,7% el 2014 i, per exemple, les dirigides als països BRIX han passat del 2,7% al 5,2% durant el mateix període. Destaquen, en especial, països com Algèria, Brasil, Turquia i Rússia.

Per altra banda, estan molt concentrades en uns pocs sectors (productes químics, tèxtils i confecció, automoció, maquinària i béns d’equipament, alimentació) i en un grup relativament petit d’empreses (les 100 primeres representen el 46,4% de tota l’exportació i les 1.000 primeres el 80,7%, d’un total de 49.075 empreses).

De tota manera es pot dir que la internacionalització de l’economia catalana presenta ja un canvi estructural, reflectit en l’augment del pes de les exportacions de béns i serveis sobre el PIB (del 30,3% el 2005 al 37,7% el 2013) i, molt especialment, per l’augment del nombre d’empreses exportadores regulars (de béns), que haurien assolit un màxim històric de gairebé 16.000 empreses l’any 2014, segons estimacions de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Fecha del Taller: