La taxa d’activitat emprenedora manté la tendència a l’alça a Catalunya

La taxa d’activitat emprenedora a Catalunya continua creixent i se situa al 8,31% l’any 2019, el que suposa un increment de 0,17 punts respecte a la de l’any anterior. D’aquesta manera la TEA catalana se situa més de dos punts per sobre de la taxa espanyola (6,15%) però en canvi és inferior a l’europea (9,38%).

Aquesta és la principal conclusió del darrer informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-Catalunya 2019-2020, informe promogut pel Catalunya Emprèn del Departament d’Empresa i Coneixement i la Diputació de Barcelona i elaborat conjuntament per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sota la direcció de Carlos Guallarte i en el marc de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa. El GEM és un projecte internacional en què participen 49 països de tot el món.

La taxa d’activitat emprenedora (TEA) de la demarcació de Tarragona se situa, segons l’informe, al 14,44%, seguida de Lleida al 14,26%, Barcelona al 7,14%; i Girona al 7,12%.

L’informe assenyala que la percepció que la societat catalana té del fet que iniciar un negoci és una bona opció professional està per sobre de la dels països més avançats. Així, les respostes afirmatives a aquesta pregunta en l’enquesta a la població adulta de 2019 se situen en el 63% a Barcelona i a Catalunya en el seu conjunt, sis punts percentuals per sobre de la mitjana de la UE d’alts ingressos (57%) i tres per sobre dels països d’alts ingressos en general (60%). La mitjana espanyola està al mateix nivell que la de la UE (57%).

Els resultats del GEM indiquen que el percentatge de catalans adults que el 2019 perceben bones oportunitats per emprendre en l’entorn és del 38%, el mateix valor que a Barcelona i superior en dos punts a la mitjana espanyola (36%). En comparació amb la mitjana dels països d’alts ingressos, tant a nivell de la UE com mundial (53%), s’aprecia un clar marge de millora, ja que la mitjana en aquests països és del 53%.

En relació amb les habilitats per emprendre, el 2019 hi ha un 52% de la població adulta catalana que declara que les posseeix, el mateix percentatge que a la UE d’alts ingressos.

D’altra banda, un 53% de la població adulta catalana manifesta que la por al fracàs és un obstacle per emprendre.

Creix el percentatge de persones que volen crear una empresa

El percentatge de la població que manifesta la intenció de crear una empresa pròpia en els propers anys, se situa a Catalunya el 2019 en el 7,7%, mentre que a la demarcació de Barcelona assoleix el 8,0%. En tots dos casos, hi ha un increment respecte de l’any 2018: 0,9 punts percentuals a Barcelona i 0,2 punts a Catalunya. La mitjana espanyola el 2019 és del 8,1%, la qual cosa suposa un augment d’1,3 punts percentuals. En comparació amb els països d’alts ingressos, existeix un clar marge de millora, perquè els nivells assolits a la UE i a nivell mundial el 2019 són 15,9% i 24,4%, respectivament.

El perfil de les persones emprenedores

Si desglossem per edats, les persones emprenedores en fase potencial i inicial tenen una mitjana de 37 i 38 anys respectivament. Per altra banda els que ja es troben en una fase consolidada, tenen una mitjana d’edat de 50 anys.

L’estudi destaca l’increment de la TEA dels emprenedors catalans d’entre 18 i 34 anys que passa del 8% del 2018 a l’11,1% d’enguany. Per contra, en el grup de 35 a 64 anys la taxa d’activitat emprenedora cau al 7,2%, un punt respecte l’any anterior.

Per gènere, l’informe assenyala que el percentatge d’homes emprenedors és més gran que el de les dones en totes les fases del procés. Ara bé, en el cas dels emprenedors potencials pràcticament hi ha paritat ja que les dones són el 49% enfront del 51% dels homes. En canvi, la diferència és més important en els emprenedors en fase inicial i consolidada. Destaca la demarcació de Barcelona on hi ha un percentatge lleugerament superior de dones emprenedores (52% dones enfront 48% homes).

Pel que fa a la TEA per gènere, els resultats a Catalunya mostren que la dels homes està en el 9,3% i la de les dones en el 7,3%. Aquesta diferència s’ha ampliat en 1,1 punts percentuals respecte al darrer informe.

Si es té en compte el nivell de renda dels emprenedors, el tram superior (més de 30.000 euros) ha baixat gairebé set punts i se situa en el 15,3%. Tot i aquest descens aquesta taxa està per sobre dels altres dos trams. El de 0 a 20.000 euros té una taxa del 6,7% i el de 20.000 a 30.000 euros es manté en el 5,6%.

Finalment, atenent la situació laboral prèvia, la gran majoria de les persones emprenedores provenen d’un treball en jornada completa o parcial (10,4%) mentre que la dels desocupats se situa en el 4,6%.

Un entorn per emprendre a l’alça

La valoració global de les condicions de l’entorn per emprendre a Catalunya (59,9 punts) ha millorat respecte dels dos anys anterior, i se situa per sobre de la mitjana europea (56,2). Les cinc condicions de l’entorn amb millors puntuacions i que aproven amb valoracions superiors a 5 són: existència i accés a infraestructura física i de serveis; existència i accés a infraestructura comercial i professional; normes socials i culturals, i educació i formació emprenedora en l’etapa postescolar. Mentre que les que han rebut una puntuació menor són: dinàmica del mercat intern; polítiques públiques associades amb impostos, regulacions i burocràcia; i educació i formació emprenedora en l’etapa escolar.

Novament, el principal factor impulsor de l’activitat emprenedora esmentat pels experts és la consolidació d’un potent ecosistema emprenedor al voltant de Barcelona, d’un dels millors hubs tecnològics a nivell europeu, que possibilita la creació de start-ups, i l’atracció de talent i de centres tecnològics i d’innovació de grans multinacionals. Es remarca l’impacte, a nivell d’internacionalització i d’aportació de valor a l’ecosistema de start-ups, del Mobile World Congress des del 2006, encara que l’edició del 2020 s’hagi hagut de suspendre. Així com del Mobile World Capital Barcelona, que va fundar 4YFN (4 Years from now) el 2014, i que ha reorientat la seva activitat en quatre àrees, destacant The Collider.

Fecha del Taller: