La Generalitat inicia la redacció de “L’Estrategia logística per a la internacionalització de l’economia”

Aquest document servirà de base per definir el model dels pròxims 20 anys (2020-2040) i permetrà impulsar la necessària consolidació del sistema logístic català. Aquest model integrarà la planificació estratègica dels diferents actors públics i privats relacionats amb el sector de la logística i també definirà les línies estratègiques comunes de col·laboració amb altres regions veïnes.

En la seva redacció es comptarà amb la participació d’organismes i institucions, departaments, universitats, operadors de logística-transport i carregadors, i s’analitzaran les estratègies de localització i d’expansió que seran claus per a la constitució de la base de la demanda en matèria d’infraestructures logístiques, transport i serveis, i la seva internacionalització.

Formulació de l’estratègia

En aquest pla s’analitzarà l’oferta existent i planificada d’infraestructures logístiques i de transport amb les necessitats detectades des del punt de vista dels seus usuaris i de les projeccions previstes, considerant les condicions de contorn en matèria legislativa i de planificació, i tenint molt en compte els factors claus de canvi.

Així, es preveu que tinguin una forta rellevància la incidència de la mesures de sostenibilitat o el caràcter irruptiu de les innovacions i noves tecnologies en la mobilitat.

Amb tots aquests elements es configuraran els escenaris més plausibles i es formularan les diferents estratègies per donar resposta als escenaris que vindran condicionats per la incidència dels factors decisius de canvi (formulació dels escenaris en termes de situacions “what if”).

També s’avaluaran els riscos que suposa desenvolupar una estratègia i el canvi de tendència dels factors clau, així com la flexibilitat de l’estratègia davant del canvi de tendència i les alternatives a seguir.

Alhora, també es proposaran estratègies alternatives, contemplant els objectius, línies d’actuació, i programació de la posada en marxa, en les quals es destacarà de forma singular l’estratègia cap a la multimodalitat, el transport marítim de curta distància o la incidència del desenvolupament del Corredor Mediterrani com elements estratègies en la millora de la internacionalització de la logística sostenible catalana, així com les principals línies de col·laboració amb les regions veïnes.

Aquest Pla incorporarà una metodologia de seguiment de l’estratègia mitjançant indicadors que permetin avaluar la seva implementació, així com altres elements per la valoració continua de les estratègies escollides i dels outputs específics obtinguts cap als factors claus de canvi.

Finalment, es proposarà al Govern les indicacions i el model de governança per facilitar la col·laboració Público-Privada per poder portar a terme les accions i les estratègies d’aquest Pla.

Fecha del Taller: