La Fundació CETMO elabora un estudi sobre els fluxos de mercaderies en els ports

La Fundació CETMO ha presentat el document titulat “Estudi dels fluxos de mercaderies del sistema portuari espanyol entre 2006 i 2014” que analitza l’evolució dels fluxos de mercaderia del sistema i exposa quins han estat els factors de canvi que han marcat la seva evolució entre 2006 i 2014, període en el qual s’ha produït una important reestructuració de l’economia espanyola i mundial. Com a conclusió de l’estudi s’esbossen els motius subjacents dels processos de canvis detectats i els factors que hauran de marcar l’evolució dels fluxos portuaris en els propers anys.

El període de temps que abasta l’estudi està caracteritzat per la irrupció de la crisi econòmica a nivell mundial, que afecta especialment a Europa i Espanya, i en menor mesura a les economies emergents, el que fa que aquestes últimes adquireixin un major protagonisme en els fluxos comercials internacionals. La crisi es reflectirà en el cas espanyol amb una forta disminució de les importacions, conseqüència de la contracció de la demanda interna. Per contra, les exportacions experimenten un important augment, que tindrà el seu reflex en els fluxos portuaris.

L’estudi també defineix els principals canvis detectats en el sistema portuari espanyol que han estat conseqüència de la reestructuració econòmica i dels canvis en els patrons internacionals de comerç, amb la seva repercussió en els fluxos marítims, que han consistit en una major participació d’espais econòmics emergents com Àsia, Amèrica del Sud o Àfrica. Això no només ha significat l’increment dels fluxos d’Espanya amb aquestes zones, sinó també l’emergència dels ports espanyols, atesa la seva localització i infraestructures, com a plataformes nodals estratègicament situades en els nous fluxos comercials que es generen.

De cara al futur, la prevista recuperació de l’economia espanyola i europea, s’haurà d’correspondre amb un increment dels fluxos marítims establerts amb la Unió Europea.

Però, de la mateixa manera, la major presència de les economies emergents en el comerç internacional, hauria de reforçar el sistema portuari espanyol com a plataforma intercontinental en l’organització i distribució dels fluxos marítims, tant dels establerts entre aquestes economies emergents com dels fluxos entre aquestes últimes i Europa.

L’atracció d’aquests fluxos, inclosos els que s’estableixin amb els països europeus i que impliquin que una part del seu trajecte es realitzi per mitjans terrestres, ha de basar-se en la consolidació d’infraestructures, com els corredors Atlàntic i Mediterrani, i en la creació d’un valor afegit respecte a altres encaminaments, valor que no pot derivar únicament de la posició geogràfica dels ports espanyols. Per tant, es requerirà també el desenvolupament d’activitats productives o logístiques relacionades amb l’activitat portuària que facin que el pas i distribució de les mercaderies a través del sistema de transports espanyol sigui més avantatjós en relació amb altres rutes, consolidant d’aquesta manera, la tendència i l’oportunitat estratègica dels nostres ports.

L’estudi es pot consultar a:

http://www.fundacioncetmo.org/fundacion/publicaciones/innovar%20en%20la%20gesti%F3n%20del%20transporte/flujos_mercancias_puertos_2006-2014.pdf

Fecha del Taller: