Es promou la utilització de sòl públic i infraestructures per a la generació energia renovable

El Departament de Territori i Sostenibilitat en la seva aposta per generar energia renovable, té en marxa diversos projectes per aprofitar sòl públic i infraestructures existents o en construcció, per a generar aquest tipus d’energia. Uns projectes que s’emmarquen en l’Agenda Verda que el Departament impulsa i en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

D’una banda, l’INCASÒL té previst treure a lloguer finques de la seva propietat en sòl no urbanitzable per tal de destinar-les a parcs fotovoltaics. Aquests terrenys que es comercialitzaran mitjançant concurs, seran pròxims a sectors industrials per tal d’associar el balanç de generació fotovoltaica amb el consum de les activitats econòmiques que s’hi desenvolupin.

Amb aquesta nova línia de treball que ara s’inicia, l’INCASÒL vol impulsar l’activitat econòmica facilitant la creació de sinèrgies i, fins i tot, una gestió energètica integrada amb les empreses que s’implantin en aquests sectors. Així mateix mostra el compromís de l’INCASÒL de desplegar la generació d’electricitat distribuïda a partir de fonts renovables en línia amb les estratègies de transformació del model energètic fixades en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i amb les del marc d’actuació en matèria de clima i energia de la Unió Europea per a l’any 2030.

1) L’INCASÒL comercialitzarà en règim de lloguer 179 ha de terrenys en sòl no urbanitzable de la finca coneguda com la Garriga Gran al terme municipal del Pla de Santa. Aquest parc fotovoltaic, respectuós amb el territori, està vinculat al PDU d’activitat econòmica de l’Alt Camp.

2) El Departament té en marxa el projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a les estacions de l’L10 Sud situades al tram de viaducte (Zona Franca, Port Comercial, Europarc, i Zal i Riu Vell) i a la coberta dels tallers de TMB a la Zona Franca. Suposa una aposta decidida per la qualitat de l’aire, atès que representa un estalvi en emissions de CO2 de més de 1.200 tones a l’any (comptant les que s’eviten en la producció mateixa de l’energia verda i l’entrada en funcionament de les noves estacions de transport públic que comportaran una reducció del trànsit rodat), equivalent a les emissions del recorregut diari mitjà de 275.000 vehicles. L’energia consumida per l’L9-L10 està actualment certificada com a energia verda.

L’objectiu és la generació d’energia de proximitat, més eficient, a través d’instal·lacions fotovoltaiques. Es tracta d’un dels projectes d’aquestes característiques més ambiciosos a Barcelona, amb una inversió de prop de 3 milions. Actualment estan en execució les obres per a la instal·lació de panells a les cobertes de les quatre estacions del viaducte de la línia L10 Sud, amb un pressupost de prop de 420.000 euros.

Les plaques a les cobertes de la primera estació, Zona Franca, han quedat instal·lades recentment i a les altres 3 estacions del viaducte els treballs estan en curs, amb la previsió que finalitzin a la primavera i, per tant, estiguin enllestits quan entrin en funcionament les noves estacions. A cadascuna de les estacions la superfície de coberta disponible és d’uns 500 m2 en la qual es poden instal·lar més de 100 plaques, el que suposa una aportació anual d’energia per estació a l’entorn dels 50.000 kWh.

La instal·lació de plaques a la coberta dels tallers de TMB Zona Franca suposa la part fonamental del projecte. Actualment està en redacció el projecte constructiu per a la instal·lació d’aquests elements sobre els tallers. A l’edifici, de 600 metres de llarg per 32 d’ample, s’hi instal·laran 4.850 plaques solars.

En concret, es generaran uns 2.743.000 kwh/any, que suposa una reducció de 661 tones de CO2 equivalent en el sistema de producció energètica. En total, doncs, les noves plaques de tot aquest projecte suposaran un estalvi anual de 700 tones de CO2 equivalent en el sistema, l’equivalent a les emissions del recorregut diari mitjà de 151.500 vehicles.

L’energia es destinarà als tallers i també es connectarà a la xarxa de distribució interna de l’L9-L10. Aquests panells es posaran en funcionament durant el 2022, amb un pressupost previst de 2,5 milions.

3) D’altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha fet una ferma aposta per les energies renovables. L’Agenda d’Acció Climàtica d’FGC preveu la transició de l’empresa cap un consum intensiu de fonts d’energia renovable. L’any 2019, Ferrocarrils ja va reduir un 72% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle gràcies a la compra d’energia verda d’origen renovable i certificada. I aquest any 2021, tota l’energia que consumeixin els trens serà 100% d’origen fotovoltaica. Amb aquesta agenda, FGC incorpora la sostenibilitat ambiental com un valor estratègic per a l’empresa, la societat i l’entorn.

Pel que fa a plaques solars, FGC n’instal·larà més de 300 a les estacions de Sant Andreu de la Barca, Sant Boi i Rubí per reduir el consum energètic i evitar l’emissió de gasos contaminants. Aquest 2020 ja se n’han instal·lat 162 a l’edifici corporatiu, a Barcelona i també al Centre Operatiu de Rubí, des d’on es coordina tota l’operativa de trens de la companyia.

D’altra banda, FGC també té en fase de projecte instal·lar-ne al Centre Operatiu de Martorell, actualment en obres, de manera que la seva execució començaria el 2021, un cop acabat el nou edifici d’accés. I està redactant el projecte per col·locar-ne a l’estació de la UAB, també l’any vinent.

Paral·lelament, Ferrocarrils està treballant en la reducció del consum elèctric amb la substitució de punts de llum convencional per enllumenat tipus LED. Durant aquest 2020 ja s’ha substituït més de 3.500 punts de les estacions de les línies metropolitanes així com al tot l’enllumenat exterior del Centre Operatiu (COR) i del Centre d’Instal·lacions Fixes (COIF), tots dos a Rubí. L’any 2021 el 100% de les estacions de Ferrocarrils disposaran d’enllumenat de baix consum.

4) Pel que fa als Ports de la Generalitat, en total s’han instal·lat 800 plaques fotovoltaiques a les cobertes de 5 llotges de peix als ports de Roses, Palamós, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita. A més, també se n’han col·locat a les oficines de la Zona Portuària Sud a la Ràpita. Les actuacions sumen una inversió propera als 368.000 euros.

5) L’Agència Catalana de l’Aigua està desplegant, des de 2018, el Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica al sanejament de Catalunya. Aquesta iniciativa s’està abordant mitjançant tres eixos, consistents en la implantació de parcs fotovoltaics, la producció de biogàs i mesures per potenciar l’eficiència energètica. El Pla preveu una inversió global de 159 milions i fixa ja per a l’any vinent satisfer fins a un 18% de les necessitats energètiques provinents de fonts pròpies renovables (avui és del 14%) i, en el futur, aquesta xifra podria ascendir fins el 78%.

6) L’empresa pública CIMALSA, en el marc de l’Agenda d’Acció Climàtica 2020-2025, ha emprès un camí determinat cap a l’autosuficiència energètica d’acord a la llei 16/2017 del canvi climàtic i a la declaració d’emergència climàtica del propi Govern de la Generalitat de Catalunya. En aquest context, s’ha establert un full de ruta que incideix, en primer lloc, en els projectes destinats a l’autoconsum de les instal·lacions pròpies i, en segon terme, en els destinats al consum elèctric dels polígons gestionats per CIMALSA.

D’altra banda, hi ha diversos projectes en desenvolupament, com ara l’edifici de serveis CIM La Selva; l’edifici de control Aparcament de camions de Castellar del Vallès; l’hort solar Montblanc; Autoconsum compartit La selva; Autoconsum compartit Logis Bages; Marquesines fotovoltaiques CIM Vallès; Planta FV Alguaire terrenys perimetrals aeroport; Planta FV CIM Lleida terrenys municipals, i Planta FV El Far d’Empordà en terrenys municipals.

Finalment, cal remarcar que dins aquest objectiu general de descarbonització de l’economia, ja és una realitat que CIMALSA disposa de subministrament elèctric fet exclusivament amb proveïdors d’energia 100% renovable certificada.

Fecha del Taller: