El sector industrial català suposa el 50% de l’economia

Segons l’estudi ‘La Nova Indústria’ editat per la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, el 50% de l’economia catalana té una vinculació directa amb el sector industrial.

El concepte ‘nova indústria’ contempla la importància real de la indústria en l’economia catalana, tenint en compte no només les activitats productives de transformació sinó també els serveis que fan possible aquesta producció, com són els tecnològics, els financers, el comerç o el transport, entre d’altres.

Seguint aquest concepte, s’observa que el pes de la nova indústria representa més del 50% del Valor Afegit Brut (VAB) de l’economia catalana el 2011, mentre que, si no es tenen en compte, el pes de la indústria tradicional ja supera el 20%, objectiu que la UE s’ha marcat pel 2020.

El document conclou que, a Catalunya, no s’ha produït una desindustrialització amb la intensitat que es pensava, sinó que el sector de serveis a la indústria ha tingut un extraordinari creixement i ha assumit tasques que abans realitzava directament el sector industrial.

L’estudi també posa de manifest que s’està produint una reorientació en l’elecció dels proveïdors industrials de major valor afegit cap als que estan ubicats a Catalunya. Així, el mercat català guanya molt pes com a proveïdor a la indústria (passa del 43% al 51%), mentre que el mercat estranger perd protagonisme (del 40% al 32%). Per la seva banda, les compres a la resta d’Espanya pràcticament mantenen el seu pes constant, a l’entorn del 17%-18%.

L’estudi planteja que l’objectiu de reindustrialitzar Catalunya no s’hauria de basar només en fer créixer el pes de la indústria en el VAB, sinó en fer créixer la nova indústria basant-se en la innovació, la tecnologia i el disseny.

Estudi: http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_industria/emo_area_desenvolupament_empresarial/economia_industrial/

Fecha del Taller: