El Port Tarragona aprova ajuts per valor d’1,6 milions d’euros per a les empreses portuàries

El Consell d’Administració del Port de Tarragona ha aprovat ajuts per a les empreses concessionàries de la comunitat portuària per valor de més d’1,6 milions d’euros. Aquests ajuts s’han aprovat a l’empara del disposat en el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de la COVID-19 en les àrees de transport i habitatge que estableix mesures en el sector del transport marítim per pal·liar els efectes econòmics negatius derivats de la pandèmia per COVID-19.

Entre altres mesures, el Reial Decret indica que les autoritats portuàries “poden reduir significativament el trànsit mínim exigit per al 2020 que s’estableixen en els corresponents títols concessionals, en els casos en què no sigui possible aconseguir aquesta activitat o el trànsit mínim a conseqüència de la crisi del COVID-19”.

En aquest sentit, respecte a la reducció d’activitat o tràfic, el Port de Tarragona ha aprovat la reducció de la taxa d’activitat per un valor total de sis-cents mil euros per tal que les empreses concessionàries, que han pogut justificar una pèrdua significativa, puguin compensar aquest efecte negatiu amb una revisió dels requisits mínims de tràfic establerts en els valors concessionals corresponents. A més a més

Respecte a les mesures adoptades en l’àmbit de la taxa d’ocupació, el Port ha aprovat ajuts per un total d’un milió trenta-un mil euros. Aquest ajut s’ha aplicat per a aquelles empreses concessionàries que han acreditat impacte significativament negatiu en la seva activitat a conseqüència de la crisi de la COVID-19. En aquest cas, l’Autoritat Portuària ha reduït la quota líquida de la taxa d’ocupació meritada durant l’exercici.

En el cas del Port de Tarragona, els tràfics marítims que més han notat aquests efectes negatius de la pandèmia són el cru de petroli, els vehicles nous, mercaderia general en contenidor i els productes siderúrgics.

Implicació i solidaritat

El Port de Tarragona ha demostrat en tot moment una gran preocupació per contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia en la comunitat portuària tant a escala econòmica com social. En els primers de moments de l’alarma sanitària, el Port va ser de les primeres institucions a adoptar mesures especials per atenuar l’impacte de la pandèmia

En els primers dies de l’estat d’alarma i de confinament total, concretament el dia 17 de març, el Port de Tarragona va optar per avançar pagaments a les empreses proveïdores. Només en el primer mes d’aplicació, la mesura va contribuir a injectar més de 5 milions d’euros de liquiditat a més de 330 empreses. La decisió de l’Autoritat Portuària va permetre mitigar els efectes de la crisi en el teixit empresarial del territori i contribuir a combatre la falta de liquiditat en els fluxos de caixa de les empreses proveïdores, tenint especial cura de les petites i mitjanes empreses.

En paral·lel, el Port de Tarragona ha orientat les seves polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) cap a pal·liar els efectes de la COVID-19 en els sectors socials més vulnerables. L’any passat, l’Autoritat Portuària va destinar més de 44.000 euros a entitats solidàries que lluiten contra els efectes de la pandèmia. En les etapes més dures de la crisi sanitària, el Port ha prioritzat les polítiques solidàries cap a projectes i accions concretes per amortir els efectes negatius de la COVID-19 en aquest moment socialment i humanitàriament complex.

Fecha del Taller: