El Port de Barcelona treballa en el nou Pla d’Igualtat 2022-2025

El Port de Barcelona està treballant en el nou Pla d’Igualtat 2022-2025 a partir de les conclusions que es deriven de la diagnosi d’igualtat, una anàlisi exhaustiva, a través de dades relatives a l’any 2020, de la situació de l’Autoritat Portuària, que ha detectat tant els punts forts existents en matèria d’igualtat d’oportunitats i de tracte com aquells punts que encara són susceptibles de millora.

El diagnòstic de situació té una doble finalitat: d’una banda, conèixer la situació actual de les dones i homes de l’organització, així com el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió del personal; d’altra banda, servir de base per a l’elaboració de mesures que tinguin com a objectiu aconseguir el principi d’igualtat, identificant i eliminant qualsevol diferència que pugui generar barreres perquè les treballadores accedeixin en igualtat d’oportunitats amb els homes a totes les esferes de l’empresa.

La diagnosi, elaborada a través d’un qüestionari qualitatiu i un de quantitatiu, un registre salarial i una auditoria retributiva, ha extret unes conclusions i una anàlisi amb els punts forts ja existents dins la institució, així com aspectes a millorar de cara al futur. Aquesta anàlisi s’ha elaborat des de deu eixos que ajudaran a construir el disseny del nou Pla d’Igualtat. En l’àrea de comunicació i cultura organitzativa existeix una guia de bones pràctiques sobre el llenguatge inclusiu per a les comunicacions internes i ara es treballaran els paràmetres de l’ús de les imatges. També, dins del Port de Barcelona, la proporció entre homes i dones en els lloc de responsabilitat està equilibrada, tot i que s’ha de seguir actuant per facilitar que les dones ocupin llocs amb poder decisori. Pel que fa a la conciliació, es detecta una majoria de dones en horari de matí intensiu i una masculinització de les hores extraordinàries.

Amb l’elaboració del seu nou Pla d’Igualtat, que contribuirà a accelerar la igualtat real de dones i homes, la infraestructura catalana referma el seu compromís amb la sostenibilitat social i treballa pel compliment dels 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i també dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclouen el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació i el consum sostenible. I en aquest cas, l’ODS número 5, que insta a treballar per assolir la igualtat de gènere, no només perquè és un dret humà bàsic, sinó perquè és vital per al desenvolupament sostenible. L’Autoritat Portuària de Barcelona va aprovar el primer Pla d’Igualtat del Port de Barcelona al maig del 2010. Amb aquest compromís va començar a fixar els objectius concrets d’igualtat a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Avui, Dia Internacional de la Dona, la plantilla de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha dibuixat un vuit i una M en una de les terrasses del World Trade Center, al moll de Barcelona, per reivindicar la igualtat, lluitar contra la discriminació i la violència masclista envers les dones.

Fecha del Taller: