El Port de Barcelona dissenya un pla pioner de Millora de la Qualitat de l’Aire

El Port de Barcelona compta amb un Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, un pla pioner que té com a objectiu reduir de manera efectiva les emissions contaminants de l’activitat portuària. El pla consta de 25 accions desenvolupades en 53 actuacions.

El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra; el director general, José Alberto Carbonell; i el cap de Medi Ambient de l’entitat, Jordi Vila, van exposar les principals magnituds del Pla, que té com a accions més representatives la promoció del gas natural liquat com a combustible alternatiu de mobilitat per a vaixells i per a camions de transport de mercaderies, una ambiciosa política de bonificacions per als vaixells més nets i la renovació de la flota interna del Port amb vehicles elèctrics.

Un port capdavanter en matèria ambiental

Des de l’any 1996 el Port de Barcelona ha estat pioner en l’impuls d’actuacions per reduir l’impacte ambiental de l’activitat que es desenvolupa a la instal·lació, com ara la potenciació del ferrocarril i el short sea shipping (SSS), el control ambiental de totes les obres promogudes pel Port, la creació d’una xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire de l’entorn portuari, la regulació de la manipulació dels sòlids a granel i el seguiment de les emissions a l’atmosfera de les diferents concessions.

El Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona planteja un ampli ventall d’àmbits d’actuació: reducció de les emissions de vaixells, de trànsit, de maquinària de terminal, d’obres portuàries i de sòlids a granel; potenciació del mode ferroviari i el short sea shipping; nous accessos, mobilitat sostenible i xarxa de la qualitat de l’aire.

La promoció del gas natural liquat (GNL) com a combustible alternatiu per a vaixells, maquinària de terminal i camions és una de les accions més destacades del pla, ja que el GNL redueix un 80% les emissions de NOx i suprimeix les emissions de partícules sòlides en suspensió i d’òxids de sofre. A més, les noves legislacions sobre emissions de gasos contaminants són cada cop més restrictives i la indústria marítima està apostant pel GNL com a combustible de propulsió d’un nombre creixent de vaixells que entraran en servei en els propers anys.

Aquesta acció es compon de diferents actuacions encaminades a promocionar el GNL com a combustible alternatiu per a vaixells i camions, orientades a dotar el Port de Barcelona d’infraestructures de subministrament de GNL i a desenvolupar pilots i projectes demostratius.

La renovació integral de la flota interna de vehicles del Port per unitats elèctriques és un altra de les accions del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de l’entitat. L’objectiu és que el 100% de la flota sigui elèctrica per a l’horitzó 2020. Aquesta mesura anirà acompanyada del desplegament de la infraestructura de connexió elèctrica als estacionaments, pàrquings i espais públics del recinte portuari.

Fecha del Taller: