El Port de Barcelona consolida el desenvolupament del seu model ferroviari

El Port de Barcelona ha completat de forma satisfactòria l’auditoria del seu Sistema de Gestió de Seguretat i Operativa Ferroviària. Aquest Sistema és el conjunt de mesures que s’han d’establir per garantir que la gestió de les operacions ferroviàries del recinte portuari es desenvolupen de forma segura, al temps que se sistematitzen i optimitzen tots els processos relatius a la seguretat i la operativa ferroviària.

Segons la Llei del sector ferroviari, la responsabilitat de la seguretat en la circulació ferroviària en les infraestructures ferroviàries existents als ports d’interès general correspon a les Autoritats Portuàries que les administren i a les entitats que presten serveis ferroviaris.

En conseqüència, l’auditoria és un pas necessari perquè el Port consolidi el seu model ferroviari com a Administrador d’Infraestructura Ferroviària, a l’espera que les autoritats competents, en aquest cas l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i Puertos del Estado, organismes que pertanyen al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, poguessin exigir revisar el Sistema de Gestió de la Seguretat de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

L’auditoria realitzada ha analitzat, entre d’altres aspectes, l’operativa i la normativa de circulació ferroviària; la gestió i manteniment de les infraestructures; el pla de contingències en cas d’incidents; així com els diferents processos de control i comunicació. En les seves conclusions ha destacat que el model implantat al Port de Barcelona és suficientment robust i adequat per garantir la seguretat en la circulació ferroviària, el que demostra una avançada organització implicada en la seguretat i operativa ferroviària, amb responsabilitats i funcions clarament definides dintre de l’organització, tot assegurant el control de la gestió de riscos en els diferents nivells i en els diferents processos, i un control exhaustiu de la titulació del personal que treballa en aquestes instal·lacions.

El Sistema auditat és fruit d’un treball transversal que ha liderat el seu responsable, el cap d’Operacions Terrestres i Gestió de la Seguretat Ferroviària del Port de Barcelona, José Luis González, en el qual s’hi han implicat molts departaments de l’Autoritat Portuària de Barcelona i que ha comptat amb la participació de les diferents terminals i operadors que ofereixen serveis ferroviaris al Port de Barcelona.

L’aposta pel ferrocarril

El Port de Barcelona ha realitzat des de fa anys una aposta ferma pel ferrocarril com a medi més sostenible, eficient i competitiu per connectar amb les seus principals mercats espanyols i europeus. Aquesta aposta ha estat impulsada també per les terminals i operadors portuaris i avui les principals terminals del Port -contenidors, vehicles, granels sòlids i líquids- compten amb infraestructura ferroviària. Actualment hi ha en servei al Port 50 km de vies i 15 terminals ferroviàries en ample mètric, ibèric i UIC. A més, Barcelona és l’únic port de la península ibèrica connectat directament a la xarxa europea ferroviària.

La seva aposta per la intermodalitat ha permès que la quota ferroviària de contenidors hagi passat de ser d’un 3,2% al 2006 a un 13% al 2019, mentre que la de vehicles se situa en el 35%. Això permet reduir les emissions de l’activitat portuària i millorar la qualitat de l’aire de l’entorn: De fet, els serveis ferroviaris del Port de Barcelona van suposar durant l’any 2019 l’estalvi de 50.000 tones de CO2.

Fecha del Taller: