El LOGIS Empordà impulsarà la conservació de la biodiversitat

Les obres d’urbanització de la Fase 2 del LOGIS Empordà, gestionat per CIMALSA, es troben a la fase prevista de l’Estudi d’Impacte i Integració paisatgística. Aquesta fase consisteix en el trasplantament massiu de més de 570 oliveres existents, per tal de conservar el llegat agrari i el paisatge històric; la plantació de més de 440 espècies autòctones d’arbres a les zones verdes, per crear un encoixinat vegetal perimetral que faci de transició entre el sector i el sòl rústic que l’envolta; i, la incorporació d’arbustos com elements de preservació del medi que garantiran la conservació de la biodiversitat.

L’enjardinament de les zones verdes del LOGIS Empordà previst en el projecte d’urbanització vol aconseguir amb l’arbrat un efecte pantalla verda respecte a les edificacions i garantir l’existència d’àrees permeables, que minimitzin els moviments de terres i la visibilitat de les edificacions. Per la creació de les zones verdes s’estan fent plantació d’arbrat tipus pollancres que ràpidament assoleixen un efecte pantalla barrejat amb àlbers, freixes i lledoners de creixement més lent amb un total de més de 440 arbres de nova plantació i uns 2.800 arbustos, aconseguint els objectius plantejats de manera eficient.

Addicionalment els nous usuaris que s’implantin a les diferents parcel·les plantaran fileres de xiprers en les façanes a vial que augmentaran la biodiversitat i funcionaran com a tallavent i com elements d’opacitat.

Una vegada finalitzin les obres CIMALSA posarà al mercat més de 328.000 m2 addicionals de sòl logístic urbanitzat, això permetrà la implantació d’entre 12 i 15 empreses logístiques més; a part de les empreses ja instal·lades en la fase 1 o que s’instal·laran pròximament; es preveu que aquestes noves empreses invertiran més de 185 M€ i generaran uns 1.900 llocs de treball nous, el que suposarà un gran impuls i dinamització de l’economia de l’Alt Empordà.

Fecha del Taller: