El Consell d’Administració acorda l’aprovació inicial del IV Pla Estratègic 2021-2025 del Port de Barcelona

El IV Pla Estratègic del Port de Barcelona contempla dos horitzons temporals diferenciats: un horitzó 2025 i una visió a llarg termini, fins al 2040.

El Consell d’Administració del Port de Barcelona ha acordat avui l’aprovació inicial del IV Pla Estratègic 2021-2025. Està previst que aquest Pla rebi l’aprovació definitiva per part del Consell d’Administració en la seva propera reunió del mes de gener de 2021 i que es presenti públicament en un acte el proper 13 de gener.

El IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025 contempla dos horitzons temporals diferenciats. El primer és un horitzó a curt termini, amb un conjunt d’objectius i projectes per al període més proper 2021-2025. El segon és una visió a llarg termini, fins al 2040, que dibuixa els escenaris de futur més plausibles i assenyala les línies d’actuació necessàries per orientar l’actuació de la Comunitat Logística-Portuària i garantir el seu posicionament competitiu en els escenaris més desitjats.

Aquesta visió estratègica amb un doble horitzó temporal és necessària per poder fer front al canvi d’escenari sorgit el 2008 i accelerat per la crisi del COVID-19, amb disrupcions freqüents i potencialment més globals i sistèmiques, i les transformacions ràpides, intenses i disruptives que s’estan produint en tots els sectors, afectant directament la logística i el Port de Barcelona, generant grans incògnites entre el sector.

Missió i visió

Els anteriors Plans Estratègics del Port de Barcelona han anat identificant diferents objectius i projectes a curt termini, mantenint pràcticament inalterada la missió del Port de Barcelona, la seva raó de ser, que no és altra que contribuir a la competitivitat dels clients mitjançant la prestació de serveis eficients que responguin a les seves necessitats de transport marítim, transport terrestre i serveis logístics.

Aquest nou IV Pla Estratègic 2021-2025 no modifica la raó de ser del Port de Barcelona, però la seva missió posa l’accent en la sostenibilitat i en la generació de prosperitat a la nostra comunitat. Paral·lelament, la visió, o la imatge del futur que volem per al Port de Barcelona l’any 2040 és ser un Smart Logistics Hub caracteritzat per la seva sostenibilitat, multimodalitat, agilitat, resiliència i transparència

Pel que es refereix als objectius generals estratègics que s’han de complir a curt termini, el nou Pla distingeix tres àmbits. D’una banda, a nivell de sostenibilitat econòmica es fixa un creixement del valor del comerç exterior que passa pel Port de Barcelona fins als 70.000 milions d’euros l’any 2025. Pel que fa a la sostenibilitat mediambiental, l‘objectiu és tenir el 50% dels molls de contenidors i ro-ro electrificats i disposar d’una xarxa provisional i connexions OPS consolidades o amb projectes d’electrificació en marxa. I quant a la sostenibilitat social, es vol incrementar la força laboral, fins arribar a les 40.000 persones treballant diària o regularment al port, i augmentar la qualitat del treball.

Fecha del Taller: