El 78,4% de la indústria espanyola està implicada en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS)

La vint-i-dosena edició de la Fira Líder de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain del Sud d’Europa, el SIL 2020, ha realitzat el XI Baròmetre Cercle Logístic 2020 on analitza en profunditat el sector de la logística. Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració de 1.021 directors de Logística o Supply Chain espanyols de diferents sectors de la indústria que han participat per la seva condició de membres del Cercle Logístic del SIL 2020. El perfil del sector d’activitat dels diferents directors o responsables de Logística o Supply Chain que han participat en aquest XI Baròmetre Cercle Logístic SIL ha estat el següent:

Les empreses espanyoles s’impliquen amb els ODS de l’Agenda 2030

Una de les grans novetats del XI Baròmetre del Cercle Logístic del SIL ha estat que per primera vegada s’ha preguntat a les empreses industrials espanyoles si realitzen accions encaminades a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides en l’horitzó temporal de l’Agenda 2030. En aquest sentit, el 78,4% de les empreses industrials espanyoles afirma estar implicada amb els ODS. De fet el 100% de les empreses afirma realitzar alguna acció encaminada a la consecució d’alguns dels 17 ODS fixats en l’Agenda 2030, tot i que cal tenir en compte que d’aquestes un 21,6% assegura que realitzen poques activitats en aquest sentit. Un 30,2% dels directors de logística i / o Supply Chain que han participat en aquest estudi assegura que les seves empreses realitzen moltes accions encaminades a la consecució dels ODS i per tant estan plenament implicades en aquest aspecte. D’altra banda, un 48,2% afirma que les seves empreses realitzen bastants accions per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En la present edició del Baròmetre del Cercle Logístic del SIL aquesta pregunta ha substituït a la pregunta què mesurava el grau de compromís de les empreses carregadores amb els criteris sostenibles. És per això que a continuació, a la taula de resultats, es poden comparar els resultats obtinguts aquest any amb els obtinguts en les anteriors edicions, sempre tenint en compte que la pregunta formulada no era la mateixa.

Baixen les inversions previstes per als propers 5 anys

Pel que fa a les inversions previstes per les empreses per als propers 5 anys per adaptar-se a l’economia 4.0 cal destacar que aquestes cauen respecte a l’any passat. Un 64,6% dels directors de logística i / o Supply Chain de la indústria espanyola afirma que les seves empreses invertiran menys d’un milió d’euros per adaptar-se a l’economia 4.0, xifra que l’any passat era del 57,8%.

Un 23,9% afirma que invertiran una quantitat que oscil·larà entre el milió d’euros i els 5 milions d’euros, xifra que baixa un 3,8% respecte a  l’estudi de l’any passat. El mateix succeeix  amb les empreses que tenen una previsió d’inversió d’entre 5 i 10 milions d’euros que en aquesta ocasió representen un  3,5%  i l’any passat representaven un  5,8%.

Per la seva banda, un 6,2% dels enquestats assegura que les seves empreses invertiran entre 10 i 50 milions d’euros, xifra que puja un 1% respecte a 2019. Aquesta pujada contrasta amb la baixada del nombre d’empreses que tenen previst realitzar una inversió superior als 50 milions d’euros que en la present edició suposen un 1,8% mentre que l’any passat aquesta xifra arribava al 3,5%, és a dir que era un 1,7% més gran.

La col·laboració en matèria de transport marcarà la logística del futur

Una altra de les conclusions que es poden extreure de la XI edició del Baròmetre del Cercle Logístic del SIL és que els directors de Logística o Supply Chain de la indústria espanyola consideren que l’aspecte més important de la logística del futur serà l’intercanvi d’informació estandarditzada (43,7%). Aquesta dada augmenta  gairebé un 4% respecte a l’estudi de 2019 i un 11,2% respecte al de 2018. Un altre aspecte que serà essencial en la logística del futur serà la col·laboració en matèria de transport (39,3%), xifra que pateix un lleuger descens respecte a l’any passat quan era del 40,1%.

La col·laboració en matèria d’emmagatzematge (16,1%) ocupa el tercer lloc d’aquest rànquing, sent un 0,8% inferior a la xifra llançada en l’estudi de l’any passat. Altres aspectes com són la robotització, el blockchain, l’impacte mediambiental, la millora de les càrregues en les plataformes dels clients i la potenciació de la intermodalitat suposen només el 0,9% pel que fa a aspectes que seran essencials en la logística del futur.

Augmenten els partidaris de la implantació de les 44 tones

La XI edició del Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2020 ha tornat a constatar que els carregadors espanyols són partidaris de la implantació de les 44 tones en el transport de mercaderies per carretera amb, un 65,7%. Aquesta xifra ha augmentat un 3,9% respecte a l’any passat i un 9% respecte a 2018.

El nombre de detractors de les 44 tones també ha baixat en el Baròmetre del Cercle Logístic SIL 2020. Només un 8,6% dels directors de logístic i / o Supply Chain que han participat en aquest estudi són contraris a la implantació de les 44 tones, xifra que baixa un 2,7% respecte a l’estudi de 2019. Per la seva banda, un 25,7% dels enquestats es mostra indiferent davant aquesta qüestió, xifra que disminueix un 1,2% respecte l’any passat.

Un bon director de logística ha de ser una persona analítica

Un 25,2% dels directors de Logística o Supply Chain que han participat en la present edició del Baròmetre del Cercle Logístic considera que el principal atribut que ha de tenir un bon director de logística és el de ser analític. Aquest atribut segueix amb la seva evolució a l’alça des de 2017, quan era el quart més valorat amb només un 11,8%. Aquest any segueix sent l’aspecte més valorat amb un augment del 2,7% respecte a l’edició de 2019.

En segon lloc trobem el fet de ser innovador (22,8%), atribut que encara que augmenta 1% respecte a l’any passat es troba en un valor molt llunyà al què registrava en 2018 i 2017 quan superava amb escreix el 30%.

La capacitat de negociació (17,9%) o el fet de tenir empatia (12,8%) també són molt importants si es vol ser un professional logístic. Els 1.021 directors de Logística o Supply Chain que han participat en el XI Baròmetre del Cercle Logístic també consideren important que un ‘bon logístic’ tingui mentalitat digital (7,1%), que tingui una bona formació (6,2%) i que tingui contactes (5,4%).

La figura de Director de Logística, cada vegada més valorada per les empreses

La incidència directa que té la logística en l’èxit de qualsevol empresa és inqüestionable. És per això que la figura de director de logística cada vegada està més valorada per les empreses. Un 56,7%, 8% dels directors generals considera que la figura del Director de Logística està ben valorada en la seva organització, xifra que enguany augmenta de forma significativa respecte al Baròmetre del Cercle Logístic de l’any passat amb una pujada propera a el 10 %.

Un 32,9% dels enquestats creuen que els directors generals de les empreses en què treballen consideren que la figura de director de logística és fonamental. Aquesta dada és força significativa si la comparem amb els resultats obtinguts el 2019, ja que era de només el 19,1%. A el mateix temps, un 23,8% creu que els directors generals de les seves empreses consideren la seva figura com a força important (el 2019 era del 27,7%), mentre que un 18,7% diu que es valora en la seva justa mesura (el 2019 era del 25,3%)

Per la seva banda, un 23,8% dels directors de logística considera que la seva figura hauria d’estar més valorada-xifra que disminueix pel que fa a l’any passat en un 2,9% -, i només un 0,8% pensa que no està res valorada -xifra que baixa un 0,4% respecte a l’any anterior-.

El transport continua sent el rei de les activitats subcontradas

L’activitat logística més subcontractades, com ja és habitual en els anteriors Baròmetres d’el Cercle Logístic, és, sense cap dubte, el transport. Un 95,4% dels 1.021 directors de Logística o Supply Chain que han participat en el XI Baròmetre Cercle Logístic SIL 2020 afirma que subcontracta els serveis del transport de la seva empresa. Aquesta xifra, tot i que és lleugerament inferior a la de l’any passat (-0,3%) situa el transport com a líder indiscutible d’aquesta categoria ja que se situa a gran distància de la segona activitat més externalitzada que és la distribució amb un 59,3 %. Cal destacar que la distribució augmenta una mica respecte a l’any passat (+ 1,3%) i considerablement i amb regularitat des de l’estudi realitzat en 2014 quan suposava un 43,5%. L’augment de la distribució com a activitat logística subcontractada per les empreses espanyoles podem dir que és pràcticament una constant des del començament del Baròmetre del Cercle Logístic en l’any 2010, ja que només el 2013 va patir un retrocés.

Una altra activitat logística que experimenta un fort creixement a l’hora de subcontractar és la de l’envàs i embalatge que supera per primera vegada la xifra del 30%, concretament un 30,6%. Aquesta activitat creix un 3% respecte a l’any passat i un 3,7% respecte al Baròmetre de fa dos anys.

Una altra dada que destaca del XI Baròmetre Cercle Logístic SIL 2020 és que augmenten els serveis d’automatització de sistemes i de producció subcontractats per part de les empreses industrials espanyoles. En el cas de l’automatització de sistemes la xifra és del 18,3% (+ 1,7% respecte a 2019) i en el de la producció del 12,5% (+ 2,1% respecte a l’any passat).

Encara que amb menys marge la qualitat és l’aspecte més important per subcontractar

La qualitat segueix sent l’aspecte més valorat pels directors de Logística o Supply Chain de les empreses industrials espanyoles a l’hora de subcontractar un servei logístic encara que aquest any pateix un important retrocés proper al 10%. El 75,5% dels directors de Logística o Supply Chain que han participat en el XI Baròmetre Cercle Logístic SIL 2020 assenyala la qualitat com l’aspecte més valorat a l’hora de subcontractar un servei logístic.

El segon aspecte més valorat és la flexibilitat amb un 61,5%, consolidant el gran ascens que va patir en l’estudi de 2019. Per la seva banda, l’experiència i la confiança se situa en tercer lloc amb un 59,4%, la xifra més alta registrada des que es va iniciar el Baròmetre del Cercle Logístic en 2010.

Per la seva banda, l’estalvi que li suposarà a l’empresa el fet de subcontractar un determinat servei o producte logístic cau fins al quart lloc amb una xifra del 55,3%. A continuació trobem l’especialització (26,6%), la rapidesa(19,6%), l’optimització empresarial (17,5%) i els recursos humans (6,3%).

L’eficiència i l’optimització d’estocs, principals preocupacions logístiques

Per primera vegada en les 11 edicions anteriors del Baròmetre del Cercle Logístic l’eficiència i l’optimització d’estocs se situa com la principal preocupació dels carregadors espanyols. Un 22,6% dels directors de Logística o Supply Chain que han participat en aquest estudi assenyalen l’eficiència i l’optimització d’estocs com a principal preocupació, xifra que augmenta un 18,8% respecte al Baròmetre de 2019 quan ocupa el novè lloc d’aquest rànquing.

En segon lloc trobem el servei i la qualitat, que constava des de 2011 com la principal preocupació logística. El servei i la qualitat, amb un 21,5%, experimenta un descens del 4,7% en relació a 2019. La rapidesa, puntualitat i compromís ocupen el tercer lloc amb un 15,8%.

Un altre aspecte destacat de l’estudi és que s’observa un important augment de la preocupació entre els professionals logístics per tots els aspectes relacionats amb la comunicació i la informació (tecnologies de control) amb un 13,1%, xifra que suposa un augment del 3,2% i la major xifra aconseguida en les edicions anteriors del Baròmetre del Cercle Logístic del SIL.

Cal destacar el retrocés de la innovació com una de les preocupacions logístiques. La preocupació per la innovació ha baixat un 3,1% respecte a l’any passat i assoleix un 5,3%. La sostenibilitat (5,3%), la planificació(4,3%) i l’adaptació a la indústria 4.0 (4,1%) també apareixen entre les principals preocupacions que tenen els directors de logística i / o Supply Chain de la indústria espanyola que han participat en el XI Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 202

Fecha del Taller: