Catalunya disposa de 1.424 polígons activitat econòmica

Catalunya disposa de 1.424 polígons d’activitat econòmica que concentren un total de 43.749 empreses i 28.967 Ha de sòl industrial, segons dades actualitzades del Cens de Polígons d’Activitat Econòmica elaborat pel Departament d’Empresa i Coneixement amb la col·laboració de les 4 diputacions catalanes, ajuntaments, consells comarcals, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.  Aquesta actuació dona compliment al Pacte Nacional per la Indústria.

En aquest sentit, tot i que la indústria catalana està ben posicionada en els mercats globals, cal incidir en la millora contínua de la seva posició competitiva per poder afrontar amb garanties els reptes derivats de la nova revolució industrial vinculada a la incorporació de la digitalització i a les noves tecnologies, tenint en compte, a més, que aquesta transformació té lloc en un entorn complex derivat de la creixent globalització, de l’acceleració del canvi i de l’augment de les incerteses.

Entre els principals resultats del cens destaca que hi ha un total de  43.749 empreses instal·lades, en el conjunt del polígons.

En relació als usos, destacar que més del 90% permeten l’ús industrial però fruit de la transformació que s’està produint en aquests espais un 54% dels polígons permeten l’ús logístic  i un 62% usos de serveis vinculats.

Principals sectors d’activitat

La Indústria representa amb  el 66% de les activitats econòmiques, l’activitat predominant en els polígons. L’altra terç es reparteix pràcticament per igual amb les activitats logístiques, comercials i de serveis.

Del conjunt d’activitats industrials, destaca el sector metal·lúrgic i de productes metàl·lics amb el 20%, l’alimentari amb el 14%, l’automoció amb el 10% així com el químic i plàstic també amb el 10%.

Fecha del Taller: