Catalunya aposta per impulsar el transport ferroviari de mercaderies dins la seva estratègia industrial

La Cambra de Comerç de Barcelona valora molt positivament la constitució d’una oficina tècnica per a l’impuls del transport ferroviari de mercaderies, iniciativa inclosa a l’estratègia industrial de Catalunya, liderada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta oficina afavorirà l’estratègia de concentració de demanda industrial i logística a Catalunya, a més de contribuir a la gestió eficient dels serveis, promovent solucions pràctiques a limitacions operatives dels corredors d’infraestructures. De la mateixa manera, facilitarà la cooperació internacional en la millora de la planificació i disseny de nous serveis intermodals i de noves modalitats de gestió.

En aquest sentit, la Cambra considera que l’objectiu d’aquesta oficina tècnica ha de ser el desenvolupament i la promoció d’una oferta eficient de serveis de transport multimodal, tant de nova creació com de consolidació dels ja existents, atenent a criteris de viabilitat funcional i de rendibilitat social i econòmica, i amb plena coordinació amb les entitats i empreses interessades.

De fet, la Cambra defensa que perquè el transport intermodal de mercaderies sigui una realitat al Corredor Mediterrani, cal deixar de parlar únicament de les inversions en infraestructures i dedicar més esforços a dissenyar i comercialitzar serveis ferroviaris orientats a la demanda. És a dir, cal afrontar les dificultats operatives en lloc de centrar-se en la mera provisió d’infraestructures si realment es vol capgirar la situació actual d’aprofitament menor de l’esperat als trams ja habilitats a l’ample de via estàndard.

Tot i que en matèria de mercaderies i multimodalitat l’etapa ferroviària sol ser la baula més feble, les infraestructures són una part de la solució, però no l’única. Per poder plantejar respostes positives a les necessitats de transport de les empreses, la gestió dels serveis és el factor limitant que cal millorar.

Per això, l’orientació a client final per part de tots els agents implicats en el transport multimodal de mercaderies és un requisit bàsic per a la seva competitivitat present i futura. I això passa per posar el focus en les necessitats del carregador (les mercaderies), entès com l’usuari final del servei i de la infraestructura, que pren les seves decisions valorant el conjunt de preu, temps i qualitat de la cadena logística global.

El projecte iFreightMED-DC com a precursor de l’oficina tècnica

En aquest procés d’acostament entre l’oferta i la demanda de serveis de transport, l’existència d’un facilitador neutral però proactiu de la multimodalitat és una eina que pot resultar molt útil. I cal remarcar la noció de neutralitat respecte de tots els operadors i usuaris implicats, per tal d’evitar potencials conflictes d’interès i alteracions de les condicions de lliure competència.

Aquest operador és fruit del projecte europeu iFreightMED-DC, que ha desenvolupat el Comitè de Serveis Multimodals (CSM), amb la participació activa del Departament de Territori i Sostenibilitat, FGC, Cimalsa i el Consell de Cambres de Catalunya i el suport de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona.

La continuïtat del CSM com a oficina tècnica ha de permetre als usuaris finals identificar-lo inequívocament com la “finestreta única” on trobar suport a les seves necessitats o iniciatives en matèria de multimodalitat, atenent a la complementarietat entre modes de transport i a la necessitat de que cadascun d’ells operi en les condicions més eficients en el si de les cadenes logístiques porta a porta.

L’esmentat suport es podria materialitzar en estudis de viabilitat tècnica i econòmica per a l’anàlisi funcional i comercial de nous serveis, en la identificació de nous socis potencials per a projectes pilot, en el suport promocional al llançament comercial de nous serveis, en la facilitació de la interlocució amb administracions públiques i la resta d’actors interessats o en la participació en fires i conferències tant locals com internacionals.

Fecha del Taller: