Accés a la intranet

Quant a nosaltres

Què és BARCELONA CENTRE LOGISTIC

Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) és una associació que treballa per a la millora de la competitivitat i la promoció de Catalunya com a plataforma logística euromediterrània. BCL està integrada per les principals empreses privades i públiques del sector logístic, i per associacions professionals, entitats dedicades a la formació i a la innovació, així com altres organismes i institucions de recerca i desenvolupament industrial, econòmic i logístic. BCL, a través dels seus diferents comitès de treball, és un fòrum d'anàlisi, debat i reflexió dels professionals sobre el present i el futur del sector logístic de Catalunya. Presentació nous socis

Comitès de BCL

Comissió de gestió d'infraestructures i territori Espai de proposta, debat i seguiment dels plans, projectes, accions i inversions a executar de forma prioritària per garantir i potenciar la competitivitat del sistema logístic català, així com dels seus mecanismes de gestió. Comissió de formació, R+D+I, tecnologia i RSC Finestra oberta a les necessitats de millora contínua organitzativa, d'innovació, de coneixement, de col·laboració i d'especialització de les empreses i de les persones que es dediquen a la logística, en qualsevol de les seves branques. Comissió d'internacionalització i promoció econòmica Taula de reflexió al servei de la promoció exterior i de la projecció pública del sector logístic de Barcelona i Catalunya, per facilitar la generació de noves oportunitats de negoci d'empreses locals a l'exterior i l'atracció de noves inversions estrangeres vinculades a la gestió de cadenes logístiques globals. Comissió de transport multimodal de mercaderies Grup de suport al desenvolupament de serveis intermodals eficients de transport de mercaderies, a partir de la identificació de procediments i bones pràctiques que incrementin la seva competitivitat i amb especial èmfasi en la superació de les debilitats de gestió del transport ferroviari. Comissió de demanda Punt de trobada de les entitats representatives dels usuaris finals del transport, a fi de posar en comú lliçons apreses i reptes comuns i de millorar les condicions territorials de contorn en favor d'una major competitivitat en costos, qualitat i abast dels serveis logístics. Comissió de càrrega aèria Taula orientada a potenciar la competitivitat del transport de càrrega aèria a l'aeroport de Barcelona i la seva àrea d'influència a partir de l'aprofundiment en el coneixement del mercat (destinacions estratègics i sectors industrials clau), així com de l'optimització operativa de les corresponents cadenes logístiques. Grup de treball de seguretat logística i mercaderies perilloses Espai de reunió entre els principals agents logístics per a la difusió de les novetats normatives en matèria de seguretat operativa a nivell local, nacional i internacional, així com de posada en comú de projectes singulars i iniciatives específiques que puguin afavorir el seu desenvolupament comercial.

Difusió de coneixement

Un dels principals eixos d'actuació de BCL és la difusió de coneixement a través de diferents publicacions:
  • Newsletters digitals. Inclouen entrevistes amb professionals del sector, articles d'opinió i les últimes novetats i notícies del sector logístic i l'àmbit productiu i econòmic de Catalunya
  • Logistics news. Publicació en suport paper amb amplis reportatges sobre l'activitat logística i industrial de Catalunya
  • Smart logistics. Publicació integrada en la revista Smart City que reflecteix els avenços en innovació i tecnologia en la logística, amb una visió integradora des del punt de vista econòmic, social i mediambiental

Grup de treball de Logística Sostenible

En col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental, es dinamitza un espai de treball compartit entre entitats públiques i agents privats, amb el focus posat sobre dos àmbits específics vinculats a la sostenibilitat de la logística a Barcelona i Catalunya: la distribució urbana de mercaderies (DUM) i l'energia, els combustibles i els vehicles eficients.

Think Thank

BCL impulsa com a nova iniciativa de l'International Economic Forum in Logistics, sota el lema Thinking forward for the future of logístics, amb l'objectiu de crear un espai de reflexió multidisciplinar sobre l'evolució a llarg termini de les tendències logístiques globals i de l'activitat del sector logístic al nostre entorn. Es concep aquest think tank com una eina per anticipar l'impacte dels canvis socioeconòmics mundials en el futur de la logística a tots els nivells, per detectar bones pràctiques del sistema logístic a altres mercats, per conèixer les tendències de la demanda del sector, per generar valor afegit i avantatges competitius a partir del coneixement i del rigor acadèmic i per crear un entorn d'intercanvi d'opinions i de debat entre experts nacionals i internacionals. En definitiva, es pretén dotar la plataforma logística catalana d'un instrument de referència internacional en la reflexió logística a partir de l'intercanvi d'opinions entre tots els agents del sector, de la interrelació amb organismes internacionals, de jornades de debat i de publicacions especialitzades.