15 empreses i organitzacions ja porten el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de transport

Més de 4.600 vehicles de 20 organitzacions ja llueixen el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a Catalunya. Aquesta ecoetiqueta certifica l’acompliment de determinats criteris basats en la gestió de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental

L’objectiu d’aquest distintiu és, entre d’altres, implicar les empreses i els professionals autònoms en la reducció de les emissions de contaminants en entorns urbans, especialment pel que fa a partícules i òxids de nitrogen

La categoria de flotes s’emmarca en el sistema català d’etiquetatge ecològic que té en compte determinats criteris ambientals, basats en la gestió dels vehicles, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental. El Distintiu acredita que han superat determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

La categoria de flotes de vehicles té com a principal finalitat afavorir una reducció de les emissions de contaminants a les ciutats,  principalment òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM10), provinents del transport, i promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat, en particular en entorns urbans. La creació d’aquesta categoria del Distintiu forma part de les mesures previstes en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. A més, el Distintiu contribuieix a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provinents del trànsit rodat.

La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, va lliurar, en el marc del Saló de l’Automòbil de Barcelona, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles a les empreses i organitzacions.

Fecha del Taller: